Məqalədə Rauf Hacıyevin Azərbaycan musiqisindəki önəmi vurğulanır. Hənçinin bəstəkarın kamera-instrumental yaradıcılığı təhlil olunur. Rauf Hacıyevin bu janrda etdiyi yeniliklər, milli musiqiyə istinadı və avropa musiqisiylə olan vəhdətindən bəhs olunmuşdur. Rauf Hacıyevin kamera alətləri üçün bəstələdiyi əsərlər ilk dəfə olaraq araşdırılmışdır.
Açar sözlər: Musiqi, janr, harmoniya, caz, bəstəkar, xareoqrafiya, obraz, element

The article emphasizes the importance of Rauf Hajiyev in Azerbaijani music. The chamber-instrumental work of the composer is also analyzed. Rauf Hajiyev's innovations in this genre, his reference to national music and his unity with European music were discussed. The works composed by Rauf Hajiyev for chamber instruments were studied for the first time.
Key words: Music, harmony.jazz, composer, choreography, element, image, genre.

В статье подчеркивается значение Рауфа Гаджиева в Aзербайджанской музыке. Также анализируется камерно-инструментальное творчество композитора. Обсуждались новации Рауфа Гаджиева в этом жанре, его обращение к национальной музыке и его единство с европейской музыкой. Произведения, написанные Рауфом Гаджиевым для камерных инструментов, изучались впервые.
Ключевые слова: Музыка, жанр, джаз, гармония, композитор, изображение.