Təqdim olunmuş məqalədə,Azərbaycan Respublikasının xalq artisti,fərdi təqaüdçüsü,şöhrəd ordeni Teymur Göyçayevdən bəhs edilir.
Məqalədə Teymur Göyçayevin həyat və yaradıcılığından bəhs edilir.
Açar sözlər: Teymur Göyçayev,dirijor,orkestr, “Tutti” orkestri.

Магия рук
В представленной статье речь идёт о народном артисте Азербайджанской Республики, о персональном пенсионере, награждённом орденом “Şöhrət” Теймуре Гёкчаева.
В статье речь идёт о жизни и деятельности Теймура Гёкчаева.
Ключевые слова: Теймур Гёкчаев, дирижёр, оркестр, оркестр «Тутти».

The magic of hands
İt is mentioned in the present article that Teymur Goychayev is An Honored People’s Artist of the Republic of Azerbaijan. He is also on individual pensioner of the Republic of Azerbaijan, and also an Order of Fame holder of that Republic. The article talks about the life creative work of Teymur Goychayev.
Keywords: Teymyr Goychayev, conductor, dirijor, Tutti orchestra.