Cavad Həsənov tərəfindən yazılan “Etno - caz istiqaməti konteksində Arslan Növrəslinin yaradıcıllıq axtarışları” adlı məqalədə Azərbaycan caz musiqisində xüsusi yeri olan, yeniliyi ilə caz musiqisinə rəng qatan Arslan Növrəslinin ifaçılıq üslubu araşdırılır. Növrəslinin caz musiqisinə gətirdiyi yeniliklər, tar alətinin ansambldaaparıcı alətə çevirməsi vurğulanır.
Açar sözlər: etno  caz, musiqi,  tar, ifa, mədəniyyət.

Название статьи: Творческие поиски Арслана Новрасли в контексте этно-джазового направления

В статье Джавада Гасанова «Творческие поиски Арслана Новрасли в контексте этно-джазового направления» исследуется стиль исполнения занимающего особое место в джазовой музыке Азербайджана и добавляющего своим новаторством колорита джазовой музыке Арслана Новрасли. Здесь также подчеркнуты новшества, которые Новрасли привнес в джазовую музыку, превратив инструмент тар в ведущий инструмент в ансамбле.
Ключевые слова: этно-джаз, музыка, тар, исполнение, культура.

The name of the article: Creative searches of Arslan Novrasli in the context of ethno-jazz direction

In the article "Creative searches of Arslan Novrasli in the context of ethno-jazz direction" written by Javad Hasanov, the performance style of Arslan Novrasli, who has a special place in Azerbaijani jazz music and adds color to jazz music with his innovation, is investigated. The innovations that Novrasli brought to jazz music, the transformation of the tar instrument into the leading instrument in the ensemble, are emphasized.
Key words: ethno-jazz, music, tar, performance, culture.