Təqdim olunan məqalədə tanınmış rus bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Nikolay Rakovun violin və fortepiano üçün №2 sonatinası (D-dur) təhlil edilmiş və ifaçılıq  xüsusiyyətlərindən bəhs olunmuşdur. Məqalədə N.Rakovun yaradıcılığında violin alətinin əsas yer tutması və özünün də violin ixtisası üzrə təhsil aldığı üçün bu alətin ifaçılıq imkanlarına bələd olması xüsusilə vurğulanmışdır. Həmçinin, bəstəkarın violin və fortepiano üçün sonatinasının klassik ənənələrə əsaslanaraq, müasir musiqinin xüsusiyyətləri ilə dolğunlaşması təhlil zamanı aşkar olunmuşdur.
Açar sözlər: N.Rakov, bəstəkar, violin, sonatina, ifaçılıq xüsusiyyətləri
 

Особенности исполнения сонатины №2 (D dur) Николая Ракова для скрипки и фортепиано

В представленной статье проанализирована сонатина №2 для скрипки и фортепиано (D dur) известного русского композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Николая Ракова и обсуждены ее исполнительские характеристики. В статье особо подчеркнуто, что скрипичный инструмент занимает центральное место в творчестве Н.Ракова и что он знаком с исполнительскими возможностями этого инструмента, так как изучал скрипку. Также в ходе анализа было выявлено, что сонатина композитора для скрипки и фортепиано основана на классических традициях и наполнена чертами современной музыки.
Ключевые слова: Н.Раков, композитор, скрипка, сонатина, исполнительские особенности

The name of the article: Features of the performance of Sonatina No. 2 (D major) by Nikolay Rakov for violin and piano

The present article analyzes Sonatina No.2 for violin and piano (D major) by the famous Russian composer, People's Artist of the USSR, State Prize laureate Nikolay Rakov and discusses its performance characteristics. The article emphasizes that the violin instrument occupies a central place in the work of N.Rakov and that he is familiar with the performance capabilities of this instrument, as he studied the violin. Also, during the analysis, it was revealed that the composer's sonata for violin and piano is based on classical traditions and is filled with features of modern music.
Keywords: N. Rakov, composer, violin, sonata, performance characteristics