Məqalə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun bəstəkarlıq və etnomusiqişünaslıq sahəsindəki fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Müəllif F.Əmirovun iki istiqamətdə gördüyü işlərin əhəmiyyətini araşdıraraq, onların bir-birilə əlaqəsini göstərir. Bəstəkar şifahi ənənəli musiqi irsinə müraciət edərkən, həm onun notlaşdırılması və qorunması yolunda mühüm addım atmış, həm onları işləmiş və əsərlərinə daxil etmiş, həm də janr xüsusiyyətlərindən istifadə etmişdir.    
Açar sözlər. Bəstəkar, etnomusiqişünaslıq, xalq mahnısı, muğam, janr xüsusiyyətləri.

Статья посвящена изучению деятельности выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова как композитора и этномузыковеда. Автор рассматривает эти направления во взаимосвязи и в контексте творчества Ф.Амирова. Обращаясь к устному традиционному музыкальному наследию, композитор нотировал народные песни, мугамы,  обрабатывал и включал их в свои произведения, а также использовалих жанровые особенности.
Ключевые слова. Композитор, этномузыкология, народная песня, мугам, жанровая характеристика.

The article is devoted to the study of Fikret Amirov's activity as a composer and ethnomusicologist. The author examines these directions in interrelation and in the context of F.Amirov's creativity. Referring to the oral traditional musical heritage, the composer recorded folk songs, mughams, processed and included them in his works, and also used genre features.
Keywords. Composer, ethnomusicology, folk song, mugham, genre characteristics.