Məqalə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qəmbər Hüseynlinin uşaq mahnılarının araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Bütün dünyada məşhur olan “Cücələrim” mahnısının müəllifi Q.Hüseynli Azərbaycanda uşaq musiqisinin formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Məqalədə ənənəvi musiqinin və bəstəkar yaradıcılığının bir janrı olan uşaq mahnılarının əsas xüsusiyyətləri işıqlandırılır. Q.Hüseynlinin uşaq mahnıları mövzu dairəsinə görə xarakterizə olunur. Məqalədə bir neçə mahnının nümunəsində uşaq mahnılarında söz və musiqinin əlaqəsi, musiqi dilinin xüsusiyyətləri xarakterizə olunur. 
Açar sözlər. Bəstəkar, uşaq mahnısı, mövzu dairəsi, musiqi dili, janr xüsusiyyətləri.

Статья посвящена изучению детских песен выдающегося азербайджанского композитора Гамбара Гусейнли. Автор известного во всем мире песни «Мои цыплята» Г.Гусейнли сыграл большую роль в формировании детской музыки в Азербайджане. В статье освещаются особенности детской песни, как одного из жанров традиционной азербайджанской музыки и композиторского творчества, характеризуется тематика детских песен. В статье характеризуются взаимосвязь текста и музыки, особенности музыкального языка в детских песнях.  
Ключевые слова. Композитор, детская песня, тематика, музыкальный  язык, жанровые особенности.

The article is devoted to the study of children's songs by the outstanding Azerbaijani composer Gambar Huseynli. The author of the world-famous song "My Chickens" G.Huseynli played a big role in the formation of children's music in Azerbaijan. The article highlights the features of children's songs as one of the genres of traditional music and compositional creativity, characterizes the theme of children's songs. The article characterizes the relationship between text and music, the peculiarities of musical language in children's songs.
Keywords. Composer, children's song, theme, musical language, genre features.