Xülasə: Məqalədə Urmiya sazı haqqında, onun konstruktiv quruluşu, növləri və köklənməsi haqqında geniş məlumat açıqlanmışdır. Alətin üç qrupa bölünən simlərinin müxtəlif səs yüksəkliyində köklənməsi və bu köklənmə sisteminin ayrı-ayrı aşıq havalarının adlarıyla tanınması mətnin mövzusunu daha maraqlı edir. Məqalədəki bütün faktlar sxem və cədvəllərlə göstərilərək öz təsdiqini tapır.
Məqalədə alətin qoluna bağlanan pərdələrin sayına əsasən Urmiya sazı ilə Azərbaycan sazının fərqli cəhətləri barədə də açıqlamalar şərh olunmuşdur.
Açar sözlər: Urmiya sazı, aşıq ifaçılığı, sazın növləri, simləri, köklənməsi.
 

Название статьи: О конструктивном строении и настройки саза Урмии

В статье даются обширные сведения об Урмийском сазе, его структурном строении, видах и корнях. Настройка струн инструмента, разделенных на три группыразной высоты и значимость этой системы настройки определяется по названиям отдельных ашугских мелодий и делают исследование более интересной. Все факты в статье показаны с помощью схем и таблиц и находят свое научное подтверждение.
В статье показаны различия между Урмийским сазом и Азербайджанским сазом по количеству струн, прикрепленных к дужке инструмента.
Ключевые слова: Урмия, саз, ашыг, разновидности саза, струны, строй.

 

The name of the article: About the constructive structure and tuning of Urmiya Saz

In the article, extensive information about Urmiya saz, its structural structure, types, and tuning is disclosed. The tuning of the strings of the instrument, which are divided into three groups, at different pitches, and the recognition of this tuning system by the names of individual ashig songs make the subject of the text more intriguing. All the facts in the article are confirmed by being shown with diagrams and tables.
In the article, the differences between Urmia saz and Azerbaijan saz based on the number of stages attached to the instrument were explained.
Keywords: Urmia saz, Ashiq performance, types of saz, strings, tuning.