Məqalədə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən musiqi profilli muzeylərdən, müxtəlif fondlarında qorunan muzey kolleksiyalarından əhatəli bəhs edilmişdir. O cümlədən, məqalədə Azərbaycanın zəngin və çoxşaxəli musiqi mədəniyyəti ilə bağlı materialların toplanılması, öyrənilməsi, nümayişi və təbliği vəzifələrini yerinə yetirən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi və onun filialları haqqında ətraflı məlumat öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda məqalədə Bülbülün Memorial Muzeyi, Üzeyir Hacıbəylinin Ev-Muzeyi, Leopold və Mstislav Rostropoviçlərin Ev-Muzeyi, Aşıq Sənəti Dövlət Muzeyi haqqında qeyd olunmuşdur.
O cümlədən, məqalədə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən musiqi profilli muzeylərin hesabatlarına əsasən son beş ilin dinamikasna nəzər salınmış,  statistik göstəricilər cədvəllərdə göstərilmişdir.
  Açar sözlər: Azərbaycan musiqisi, muzey, filial, sərgi, ekspozisiya, fond, eksponat, musiqi aləti, ziyarətçi
 

Название статьи: Роль музеев с музыкальным профилем в пропаганде
азербайджанской музыкальной культуры

В статье дается подробное описание различных коллекций, хранящихся в фондах музеев музыкального профиля, действующих в Азербайджане. Из материалов, связанных с богатой и разнообразной музыкальной культурой Азербайджана, собранных, изученных, представленных и опубликованных Азербайджанским Государственным музеем музыкальной культуры и его филиалами, можно узнать более подробную информацию. В статье также приведена информация о Мемориальном музее Бюльбюля, дом-музее Узеира Гаджибейли, дом-музее Леопольда и Мстислава Ростроповичей, а также Государственном музее искусства ашыгов.
Согласно отчетам музеев с музыкальным профилем, действующих в Азербайджане, в статье рассматривается динамика последних пяти лет, представлены статистические показатели в таблицах.
Ключевые слова: Азербайджанская музыка, музей, филиал, выставка, экспозиция, фонд, экспонат, музыкальный инструмент, посетитель.

The name of the article: The role of music-oriented museums in the promotion of Azerbaijani music culture

The article discusses comprehensive information about music-oriented museums operating in Azerbaijan, as well as various museum collections preserved in different funds. The article provides detailed information about the Azerbaijan State Museum of Musical Culture and its branches, which are responsible for the collection, study, exhibition, and promotion of Azerbaijan's rich and diverse musical heritage. The article provides detailed information about the Azerbaijan State Museum of Musical Culture and its branches, which are responsible for the collection, study, exhibition, and promotion of Azerbaijan's rich and diverse musical heritage. At the same time, the article mentions information about the Bulbul Memorial Museum, Uzeyir Hajibeyli's House-Museum, the House-Museum of Leopold and Mstislav Rostropovich, and the State Museum of Ashig Art. Based on the reports of music-oriented museums operating in Azerbaijan in the article, the dynamics of the last five years have been observed, and statistical indicators are presented in tables.
Keywords: Azerbaijani music, museum, branch, exhibition, exposition, foundation, exhibit, musical instrument, visitor.