АЗЯРБАЙЖАН ТЕАТР АВАНГАРДЫ
Ядалят ВЯЛИЙЕВ
 

Азярбайжанын театр авангарды тякжя Тядрис театры иля битиб тцкянмир. Демяк олар ки, В.Ибращимоьлу юз Експериментал Студийасыны йаратмаьы планлашдырдыьы бир чаьда Щцсейнаьа Атакишийев адлы башга бир реъиссор да тягрибян еля бу щагда дцшцнцрдц. 1974-жц илдя Вагиф Аббасов (онун адыны да Азярбайжан театр авангарды иля баьламаг там доьрудур) Щ.Атакишийевля беля бир гярара эялирляр ки, мцстягил театр йаратсынлар. Одур ки, онлар 1976-жы илдя бир груп эянж актйорла, яйалят щяйатынын мцхтялиф чятинликлярини эюзюнцня алыб, Шякийя йолланырлар вя орада С.Рящман адына Шяки Драм Театрында мяскунлашырлар. Бу факт бир даща ону тясдигляйир ки, артыг ХХ ясрин 70-жи илляриндя милли театр мядяниййятиндя мяркяздянгачма просеси фяаллашыр. Мялум мясялядир ки (Азярбайжан театр тарихиня даир ясярлярин щамысында бу ашкар дуйулур), 70-жи илляря гядяр милли театр дябини щяр бир заман Милли Драм Театры мцяййянляшдирмишдир. 70-жи иллярин орталарындан етибарян ися, Азярбайжан театр авангарды барясиндя данышылдыгжа, мятбуатда бу щагда мягаляляр дярж олундугжа Милли Драм Театры мяркяз олмаг функсийасыны тядрижян итирир(1). Даща доьрусу бу о демякдир ки, Азярбайжанын театр мяканынын мцхтялиф нюгтяляри арасында бярабярлик, паритет ямяля эялир: йяни щяр щансы бир нюгтядян Азярбайжан теат мядяниййятиня йени театр дяби дигтя едиля биляр.

        70-жи иллярин икинжи йарысындан 80-жи иллярин яввялляриня гядяр Тядрис театры иля Шяки театры Азярбайжан театр ижтимаиййятинин диггятинин жямляндийи ясас дяб обйектляри олур. Башга сюзля, бу заман кясиминдя театр дябини милли мядяниййятя мящз бу ики театр дигтя едир. Яслиндя, Тядрис театры да, Шяки театры да юз мащиййяти, мяьзи етибары иля театр-студийалар идиляр вя онлар юзляри цчцн ян бюйцк тящлцкяни “академикляшмякдя” эюрцрдцляр.

        Щ.Атакишийевин (В.Аббасовла бирэя) юз театрыны Бакыдан узагларда йаратмаг мейли щеч дя тякжя онун театр ахтарышлары иля баьлы дейилди. Бурада щям дя кифайят гядяр эцжлц сосиал мотивляр варды. Щямин сосиал мотивляр щарадаса Актйор евинин Експериментал Студийасыны (Тядрис Театрынын феноменини) ярсяйя эятирян сосиал мотивлярля кясиширди вя няинки кясиширди, щятта цст-цстя дцшцрдц.

        Щеч дя тясадцфи дейилди ки, Шяки театрында Щ.Атакишийевин илк тамашаларындан бири йазычы Анарын “Адамын адамы” пйеси ясасында щазырланмышды. Анар йарадыжылыьынын тядгигатчылары дяфялярля тясдигляйибляр ки, “Адамын адамы” сатирик комедийасы еля “Зянжирбянд” пйесинин давамы, икинжи щиссяси кими охунур. “Адамын адамы” башдан-айаьа шиширтмядир, гротескдир вя совет эерчяклийиндя дцзянлянмиш ижтимаи-сосиал мцнасибятлярин тянгидини юзцндя ещтива едир. Щ.Атакишийевин бу пйеся мцражиятинин дя дярин психолоъи кюкляри варды. Сатирик комедийада эюстярилирди ки, яэяр бир кимсяни дястякляйян гощум, таныш вя йа дястяклянмяк цчцн рцшвят вериляси адам йохдурса, щямин шяхс сосиал пиллякянля юз эцжцня ирялиляйя билмир вя ону щямин пиллякяндян вуруб салырлар. 70-жи иллярдя бу щал совет эерчяклийинин характерик симптомларындан бири иди. Щ.Атакишийев дя эянж бир сянятчи кими бу сосиал ядалятсизликля щеч жцря барыша билмирди. Еля бу мягсядля дя о, “Адамын адамы” пйесиня мцражият етмишди. Щягигятян, Анарын “Адамын адамы” пйесинин тянгиди, ифшаедижи пафосу инсаны щейран гойурду. Бу пйесдя эялишян мотивлярдя дя диссидентлик рущу ашкар дуйулурду. Щ.Атакишийев бу тамашада ижтимаи ядалятсизлийи ясл сосиал бир бяла кими эюрцкдцрмцшдц.

        1977/78-жи иллярин театр мювсцмцндя “Адамын адамы” пйеси “Щцсейнаьанын гурулушунда Советляр Бирлийинин театр олайлары сырасында мювсцмцн биринжи, йяни ян йахшы тамашасы сайылажаг. Тамашайа эюря театрын коллективиня дипломла бярабяр пул мцкафаты вериляжяк. Яэяр щямин чаьларын совет театрында щансы сойадлара (Товстоногов, Ефрос, Лйубимов, Йефремов) пярястиш едилдийини садаласам, бу уьурун Азярбайжан театр мядяниййяти цчцн ясл милли бомба олдуьу айдынлашажаг”(2). Ялбяття ки, эятирдийимиз бу ситат даща чох тамашанын бядии-естетик мцндярижясиня, онун театр мцщитиндя кясб етдийи мянайа йюнялиб.

        Бу, 70-жи иллярдя Азярбайжан театрынын кечмиш ССРИ мигйасында илк уьуру кими гялямя верилмялидир вя рясми шякилдя дейилмялидир ки, бу уьур о заман Азярбайжан театр авангардына нясиб олмушду. Амма бунунла йанашы ону да щюкмян гейд етмяк лазымдыр ки, Шяки Драм Театрынын жямиййятя мцнасибяти Тядрис театрынын бу истигамятдяки мювгейиндян хейли фяргли вя йумшаг иди. Бу театрда диссидентлик вя йа антисовет овгат Тядрис театрында олдуьу кими ашкар эюрцнмцрдц.

        Амма бунунла беля Шяки театры, ялбяття ки, башда Щ.Атакишийев олмаг шяртиля, щяля 70-жи иллярдя няинки Советляр Бирлийинин, щятта Авропанын театр мяканына интеграсийа олунмаьа чалышырды. Тядрис вя Шяки театрларынын нцмунясиндя Азярбайжанын театр авангарды эюстярирди ки, дцнйа театрына, дцнйа драматурэийасына ачыгдырлар. Бу йюндя Шяки театрынын фяалиййяти даща оптимал тясир баьышлайырды. Гыса тарихи арайыша диггят йетиряк:

        1977-жи илдя кечмиш ССРИ-нин театр мяканынын ян йахшы тамашасы Шяки театрынын “Адамын адамы” тамашасы олур.

        1978-жи илдя Шяки театры болгар драматурэийасына щяср олунмуш фестивалда иштирак едир вя мяхсуси фестивал цчцн щазырладыьы “Усталар” (пйесин мцяллифи Р.Стойановдур) тамашасына эюря беш диплома лайиг эюрцлцр.

        1979-жу илдя мажар драматургу Шандор Петефинин шяряфиня мажарларын кечирдийи фестивалда Шяки театрынын “Пялянэ вя кафтар” тамашасы фестивал тяшкилатчыларынын вя ъцринин тясис етдийи дюрд дипломла бюйцк уьур газаныр.

        1981-жи илдя ися алманлар мяшщур драматург Бертолт Брехтин хатирясиня щяср олунмуш бир фестивал кечирдиляр. Шяки театры бурада “Артуро Уинин карйерасы, щансы ки олмайа да билярди” пйеси ясасында щазырланмыш тамашаны нцмайиш етдирир вя коллектив йенидян беш дипломла мцкафатландырылыр.

        Щягигятян, Азярбайжан театрынын тарихиндя беля бир уьур 70-жи илляря гядяр щеч бир театра, щеч бир реъиссора нясиб олмамышды. Демяли, Азярбайжан театр авангарды Шяки театрынын тимсалында Авропа театр мядяниййятиня бир пянжяря ачмышды вя бу пянжярядян Щ.Атакишийевин тамашалары дцнйа театр мяканына дахил олурду. Буну йалныз Азярбайжан театрынын бюйцк наилиййятляри айаьына йазмаг мцмкцндцр.

        ЯDЯBИYYAT

1 Рящимли И.Я. Сянятдя кечян юмцр. - Б.: Эянжлик, 1992. - с.281.

2Талыбзадя А.А. Бир гырыг юмцр вя йа Чямбярякянд рапсодийалары // Гобустан. - № 2. - 2006. - С. 47.

3 Йеня орада

4 Йеня орада

5 Бах: Крымова Н.А. Любите ли вы театр: очерки / Вступ. ст. О.Н.Ефремова. - М.: Дет. лит., 1987. - 208 с.

Материалларла бцтювлцкдя таныш олмаг цчцн ъурналын чап вариантына мцражият едя билярсиниз.

Copyright by Musigi dyniasi magazine
(99412)98-43-70