ДЦНЙА ТЕАТР ТАРИХИНДЯ МУСИГИНИН РОЛУ ВЯ БЯДИИ ФУНКСИЙАЛАРЫ
Rуqiyyя SЦLEYMANOVA
 

Театр мусигисинин тарихи - эенетик гайнагларыны илк нювбядя мцхтялиф халгларын дини айинляриндя, мярасимляриндя ахтармаг лазымдыр. Антик вя гядим шярг драм тамашаларында диэяр цнсцрлярля йанашы мусиги ифадя васитяляри дя юнямли йер тутурду.

        Мцхтялиф халгларын гядим театр сянятинин илкин мярщялясиндя бу фикри тясдигляйян чохсайлы фактлара раст эялмяк мцмкцндцр. Мясялян, классик щинд театрынын тякамцлцня халг - мусиги театрынын ашаьыдакы нювляри тякан вермишди: лила (мусиги - рягс драм), катакали (пантомима), йакшагана (рягсин, декламасийанын, диалогун синтези).

        Орта ясрляр чин театрынын ясас ъанры олан дзадзуй да мусиги вя драмын синтези ясасында гурулмушдур. Дзадзуй драмынын щяр пярдясиндя ясас гящряман мцяййян вязиййятя уйьун олараг щадисяляри цмумиляшдирян бир нечя арийа охуйурду.

        Орта ясрляр милли театр нювляри арасында юз зянэин яняняляри иля сечилян йапон театры бюйцк мараг кясб едир. Йапон театрынын чохчешидли нювляри арасында хцсусиля бугаку, кабуки вя но драмларынын адлары чякилмялидир. Яняняви кабуки театрында драмын мятни ориъинал бир тярздя декламасийа олунурду, сящня щадисялярини ися халг чальы алятляриндян ибарят ансамбл мцшайият едирди.

        Мараглыдыр ки, кабуки тамашалары заманы тятбиг олунан яняняви чальы алятляри ясрляр бойу мцяййянляшмиш функсийалары ижра едирдиляр. Мясялян, бюйцк тябиллярин хцсуси сигналлары драмын башланьыжындан вя сонундан хябяр верирди, «ки» алятинин сяслянмяси ися пярдялярин ачылыб - баьланмасына бир ишаря иди.

        Пантомиманы, рягс вя вокал нюмрялярини мцшайият едян ансамблын репертуарында яняняви мусиги парчалары иля йанашы сяс - кцй еффектляриня дя бюйцк йер айрылырды.

        Йапон театрынын рянэарянэ нювляри арасында биз хцсусиля юзцнямяхсус естетикайа малик олан но драмынын ящямиййятини вурьуламаг истярдик.

        ХЫВ ясрдя тяшяккцл тапмыш но мусигили драмы йапон мядяниййятинин вя дзен-буддизм фялсяфясинин инжясянятдя тяжяссцм формасынын ян зирвя нюгтяси сайылыр. Йапон мядяниййятинин тядгигатчыларынын фикринжя, но сяняти милли менталитетин ян парлаг тязащцрцдцр. Но драмында ядяби, мусиги, хореографийа, тятбиги сянятляр бядии синтезин еля йцксяк сявиййясиня чатмышдыр ки, фактики олараг бу ъанр инжясянятин тамамиля мцстягил бир голуна чеврилмишдир.

        Но драмы юзцняхас естетикайа, бядии васитяляр системиня вя щятта мусиги - нязяри эюрцшляр топлусуна малик иди. Мящз бу театр ъанры юзцндя няинки Йапон, щямчинин Чин, Щиндистан яняняви мусигили театр тамашаларынын юзялликлярини жямляшдиря билмишдир. Бу сянятин тядгигатчысы М.Йесипованын фикринжя, но тамашалары дзен фялсяфясинин ясас идейасы, йяни щягигяти дяркетмя йолунда инжясянятин бюйцк рол ойнамасы мцддяасынын цзяриндя гурулмушдур1. Шцбщясиз ки, бу дяркетмя йолунда мящз мусиги сянятинин ифадя васитяляри апарыжы рол ойнайырды.

        Цмумиййятля театр мусигисинин илкин мярщялясинин бу гыса ижмалыны йекунлашдырараг, гейд етмялийик ки, артыг о дюврдя тамашалар мцхтялиф сянят нювляринин бясит топлусу ясасында дейил, бядии синтезин ганунауйьунлуглары цзяриндя гурулмушду.

        Юз тарихи ижмалымызы давам едяряк, гейд етмялийик ки, театр мусигисинин ян мцщцм мярщяляляриндян бири ХВЫ яср инэилис театры иля баьлыдыр. Мялум олдуьу кими, В.Шекспирин пйесляринин мятнляри чешидли мусиги ъанрларына ишаря едян мцяллиф ремаркалары (гейдляри) иля зянэиндир. О дюврдя цстцнлцк тяшкил едян гящряманлыг драм ъанрында мусигинин ролу о дяряжядя бюйцк иди ки, бязи мцяллифлярин (илк нювбядя Пюрселлин) театр мусигиси юз драматуръи ящямиййятиня эюря щятта опера ъанрына йахынлашырды.

        ХВЫЫ ясрин яввялляриня гядяр театрын профессионал бястякарлыг йарадыжылыьына тясири жцзи олмушдур. Щятта интибащ дюврцнцн щуманист мусигичиляринин антик драма бюйцк мараг эюстярдийи бир дюврдя дя, театр естетикасынын профессионал мусигийя тясири о гядяр дя щялледижи олмамышдыр. Операнын йаранмасыны щазырлайан щеч бир ъанр (литурэик драм, дини тамашалар вя с. бу кими тамашалар нязярдя тутулур) профессионал мусигинин инкишафында юнямли рол ойнайа билмя-мишдир. Йалныз театр естетикасы чярчивясиндя инкишаф едян опера ъанры профессонал мусигинин инкишафында дюнцш йарада билди.

        Мусигинин драм ъанрына мараьы юз-юзлцйцндя мусиги сянятинин демократикляшмясинин эюстярижиси иди. Чцнки узун тарихи кясимдя мящз театр, инжясянятин ян демократик, кцтляви характер дашыйан нювц олмушдур. Сяжиййявидир ки, узун мцддят милли психолоэийанын, дцнйяви мядяниййятин дашыйыжысы мящз театр ъанры олмушдур.

        Мусиги драмынын йаранмасындан гат – гат яввял узунмцддятли ахтарышлардан сонра драматик театр юзцнцн «бядии дилини» формалашдырараг, эениш халг кцтляляриня анлашыглы дилдя дярин фялсяфи мягамлардан бящс едирди. Сяжиййявидир ки, операнын йаранмасыны «комедийа делл’арте» иля йанашы, щям дя Шекспирин, Лопе де Веганын, Сервантесин драм ясярляри щазырламышдыр. Мараглыдыр ки, Каччининин «Йени мусигиси» Шекспирин «Щамлет»и иля илк опера театрын ачылмасы ися Корнелин драматурэийасынын зирвяси олан «Сид» пйесинин сящняйя гойулмасы иля цст-цстя дцшцр.

        Лакин бу о демяк дейил ки, опера вя драм ъанрларынын инкишафы ХВЫЫ ясрдя паралел хятляр цзря инкишаф едирди.

        О дюврцн франсыз театр мусигиси дя мараглы жящятляри иля сяжиййялянир. Франсыз театрында йени мусиги ъанрынын – комедийа – балетин (Лцллинин йарадыжылыьында) мейдана эялмяси, ялбяття ки, о дюврцн театр тамашаларында мусиги цнсцрцнцн апарыжы ролундан хябяр верирди. Лакин бядии синтезин бцтцн бу тязащцр формаларына бахмайараг ХВЫЫЫ ясрин икинжи йарысына гядяр театр тамашаларына йазылмыш мусиги пйесин мязмуну иля билаваситя баьлы олмамышдыр. Мящз бу сябябдян дя ейни мусиги тяртибаты бир нечя тамашада тятбиг олуна билярди.

        ЯDЯBИYYAT

1. Есипова М. Дзэн – буддизм и музыкальная драма «Музыкальная Академия» 2002 № 2. с 112-114.

2. Бубенников Л. К проблеме музыкального оформления спектаклей в драматическом театре // Проблемы музыкальной жизни, Т. 3. М., Сов. Композитор, с. 33-37


3. Ариф М. «Азярбайжан халг театры». Ядябиййат мяжмуяси. Бакы, Аз. ССРИ ЕА няшриййаты, 1945, 167 с.

4. Кяримова Н. «Азярбайжан театр мусигисинин тарихи». Бакы, 1986, 125 с.

Материалларла бцтювлцкдя таныш олмаг цчцн ъурналын чап вариантына мцражият едя билярсиниз.

Copyright by Musigi dyniasi magazine
(99412)98-43-70