АЗЯРБАЙЖАН ХАЛГ МАЩНЫЛАРЫ КАРАОКЕ ОХУНУР
Материалы щазырлады: Жямиля ЩЯСЯНОВА
 

2010-жу илин сон эцнляриндя, декабрын 27-дя Азярбайжан Республикасынын Тящсил Назирлийи, Ц.Щажыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасы вя “Мусиги Дцнйасы” ъурналынын ямякдашлары тяряфиндян бюйцк бир лайищянин тягдиматы кечирилди.

        Яслиндя, “Мусиги Дцнйасы” ъурналынын йарадыжы групунун веб-сайт тягдиматлары бир гядяр яняняви щал алыб вя ъурналымызын фяалиййятини изляйянляр буну билирляр. Лакин бу дяфяки тягдимат бир гядяр гейри-ади иди.

        “Караоке. Азярбайжан халг мащнылары вя классик романслары” адланан дярс вясаити ишыг цзц эюрдц. Цмумтящсил мяктябляринин “Мусиги” фянниндя истифадя олунмасы мягсядиля, йени методика ясасында илк дяфя олараг ишлянмиш бу дярс вясаити караоке охунмасы техникасыны якс етдирян ДВД дискдян вя мащныларын нотларыны, поетик мятнини, щямчинин, беш дилдя - рус, инэилис, алман, испан, франсыз дилляриндя мялуматлары юзцндя жямляшдирян тялимат китабчасындан ибарятдир. Бу няшрин щазырланмасында билаваситя иштирак едян бир шяхс кими онун ясас хцсусиййятлярини бир гядяр ятрафлы ачыгламаг истярдим.

        Ялбяття ки, беля бир дярс вясаитинин йарадылмасы идейасы эцжлц зямин ясасында мейдана эялмишдир. Азярбайжан Республикасынын Президенти мющтярям жянаб Илщам Ялийевин юлкямиздя тящсилин компцтерляшдирилмяси, тядрис просесиндя мцасир информасийа технолоэийаларынын тятбиги иля баьлы сярянжамы електрон дярс вясаитляринин щазырланмасына, еляжя дя бу няшрин йарадылмасына тякан вермишдир.

        Лайищянин рящбяри: Ц.Щажыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасынын ректору, ССРИ вя Азярбайжан Республикасынын халг артисти, профессор Фярщад Бядялбяйли; координатору: Бакы Мусиги Академийасынын проректору, ямякдар инжясянят хадими, профессор Огтай Абасгулийев; елми редактору вя тяртибчиси: “Мусиги Дцнйасы” ъурналынын баш редактору, ямякдар инжясянят хадими, сянятшцнаслыг доктору, профессор Тарийел Мяммядов; мусиги редактору, мащнылары аранъиман едян вя нота йазан: ямякдар инжясянят хадими, профессор Жаваншир Гулийевдир. Дярс вясаити “Мусиги Дцнйасы” ъурналынын йарадыжы групу тяряфиндян щазырланмышдыр.

        Ону да гейд едим ки, бу няшр дащи бястякар, мцасир Азярбайжан мусиги мядяниййятинин мемары олмуш Цзейир Щажыбяйлинин 2010-жу илдя бейнялхалг мигйасда гейд едилян 125 иллик йубилейиня бир тющфядир. Артыг бу итщаф онун мязмунуну, мягсядини вя мярамыны мцяййянлянляшдирмишдир.

        Илк нювбядя гейд етмялийик ки, дярс вясаити Цзейир Щажыбяйлинин “Сянсиз” вя “Севэили жанан” классик романслары вя 30 Азярбайжан халг мащнысы ясасында тяртиб едилмишдир. Халг мащнысыны чох дяйярляндирян, ону мусиги мядяниййятимизин тямял дашы щесаб едян Цзейир Щажыбяйли дейирди ки, халг мащныларымыз “бизим мусиги сярвятимиз вя мусиги мянбяйимиздир. Фягят биз щяля бу сярвят вя мянбядян лайигинжя истифадя едя билмямишик”. Дащи бястякарымыз юз фикриндя щаглы иди, чцнки о, юзц дя ясярляриндя халг мащныларына ясасланырды, бястякарлара да халг мащныларындан йарадыжылыгла бящрялянмяйи тювсийя едирди.

        Ц.Щажыбяйли йазырды: “Ел мащнылары Азярбайжан халгынын ящвал-рущиййясини шярщ, зювг мусигисини бяйан, шеир вя мусигидяки йарадыжылыг габилиййятинин дяряжясини тяйин едя билян бюйцк бир материал олдуьундан онун истяр мусиги, истяр ядяби, истяр психолоъи, истяр етнографик ящямиййяти чох бюйцкдцр”. Бу бахымдан о, тящсил просесиндя дя халг мащныларынын тялябяляря юйрядилмясинин ящямиййятини йцксяк дяйярляндирирди.

        Нясил-нясил халгын дахилиндя, онун дуйьуларынын, щиссиййатынын ифадяси кими мейдана эялян мащнылар, кцтляляр арасында аьыздан-аьыза кечяряк йашамыш, йаддашларда горунмушдур. Йени нясилляр тяряфиндян мянимсянилян вя севиляряк ифа олунан халг мащнылары ирси бу эцн дя шифащи яняняли мусиги йарадыжылыьынын ясасыны тяшкил едир. Бу гиймятли хязинянин горунмасы йалныз онун йаддашлардан нота салынмасы, техники васитялярля граммофон валларына, ЖД-дискляря йазылмасы вя информасийа дашыйыжыларына йерляшдирилмяси сайясиндя мцмкцндцр ки, бу да йалныз ХХ ясрдян щяйата кечирилмяйя башламышдыр.

        Илк дяфя олараг, халг мащныларынын нота йазылмасы иля Азярбайжанын бюйцк бястякарлары Цзейир Щажыбяйли, Мцслцм Магомайев мяшьул олмушлар, даща сонра ися бу иши Асяф Зейналлы, Сяид Рцстямов, Тофиг Гулийев, Гара Гарайев, Фикрят Ямиров вя диэяр бястякар вя мусигишцнаслар давам етдирмишляр. Йаранан мцхтялиф халг мащны мяжмуяляри, сясйазылары коллексийалары мусиги ирсимизин гиймятли инжиляри олуб, бу эцн дя мядяниййят хязинямизи зянэинляшдирир.

        Бу дярс вясаитиндя ися халг мащныларынын нот йазылары вя аранъиманы тягдим олунур ки, бу да бястякар Жаваншир Гулийевя мяхсусдур вя щямин мащны мелодийаларынын мцасир дюврдяки ифачылыг версийасыны якс етдирир.

        Шцбщясиз, романс вя мащны ифачыларынын тяфсири дя мцщцм ящямиййятли бир мясялядир. Дярс вясаитиня дахил олунан Ц.Щажыбяйлинин Низаминин сюзляриня йаздыьы “Сянсиз” вя “Севэили жанан” романслары Азярбайжанын эюркямли мцьянниси Бцлбцлцн ифасында сясляндирилир. Халг мащнылары ися ханяндяляр Бабяк Нифтялиевин, Гочаг Ясэяровун, Илащя Фяданын вя Фядайя Лачынын ифасында тягдим олунур.

        Няшрин елми редактору Т.Мяммядовун йаздыьы кими, яэяр техники васитялярин олмадыьы кечмиш заманларда бирэя мащны охумаг инсанларын цнсиййят васитяси идися, бу эцн техниканын инкишафы дюврцндя, радио вя телевизийанын инсанларын щяйатында бюйцк йер тутмасына бахмайараг, бирликдя йыьышараг мащны охумаг адяти йеня дя инсанларын щяйатында мцщцм йер тутур, лакин бу заман артыг мащныларын караоке охунмасына юням верилир. Щягигятян дя, бизим зяманямиздя инсанларын, хцсусиля дя эянжлярин топлашараг, популйар мащнылары танынмыш ифачыларын фонограм мцшайияти алтында охумасы севимли яйлянжя нювляриндян бириня чеврилмишдир вя эетдикжя даща жидди бир шякил алараг, онун тящсил просесиня дя дахил олунмасыны актуаллашдырмышдыр”.

        Дярс вясаитиндя мащныларын вя романсларын караоке охунмасы бир нечя йолла юйрядилир: яввялжя мятн, мусиги вя вокал, сонра вокалын мцшайияти олмадан, йалныз мятн вя мусиги верилир. Ейни вахтда мащнынын вя йа романсын мусигисини ешитмяк, мятнини эюрмяк вя нотларыны излямяк ону даща дяриндян мянимсямяйя кюмяк едир вя караоке охума заманы даща сярбяст давранмаьа шяраит йарадыр. Ялбяття ки, яввялжя мащнынын профессионал ифачылыг версийасыны ешидиб, сонра юзцнямяхсус шякилдя охунмасы олдугжа мараглы бир просесдир. Мяктяблиляр цчцн радио вя телевизийа екранларындан таныдыглары пешякар мцьяннилярля “бирликдя охумаг шансы”ны ялдя етмяляри, онларын мусигийя мараьыны артырыр.

        Бу бахымдан лайищянин рящбяри Фярщад Бядялбяйлинин китабын юн сюзцндя гейд етдийи фикирляр юнямлидир: “Мцасир глобаллашма дюврцндя халгларын дцнйа мядяниййятиня интеграсийасы сайясиндя милли мусиги мядяниййятинин юзцнямяхсус симасынын итирилмяси тящлцкяси иля гаршылашырыг. Хцсусиля ушаг вя эянжлярин яксяриййяти юз ана дилимиздя халг мащныларымызы охуйа билмядикляри щалда, харижи мусигийя бюйцк мараг эюстярирляр вя щятта мянасыны баша дцшмядикляри мусиги нцмунялярини щявясля охуйурлар. Бу да тябии ки, онларын вятянпярвярлик щисслярини мящв едир, эяляжяк нясилляря дя мянфи тясир эюстярир. Бу бошлуьун арадан галдырылмасы чох важибдир вя эяляжяк няслин милли рущда тярбийяси сащясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир”. Бу сюзлярдя бюйцк щягигят вардыр. Беля ки, мящз халг мащныларынын охунмасы эянж няслин тярбийясиндя вя дилимизин, мусигимизин эюзяллийини мянимсямякдя чох юнямли васитядир.

        Эюрцндцйц кими, бу, сырф практики бир няшрдир вя чохжящятли тятбиги сащяляриня маликдир. Бу няшрин юзяллийи дя ондан ибарятдир ки, онун тятбиги сащяляри тякжя мяктябля мящдудлашмыр. Бундан мусиги вя йа гейри-мусиги йюнцмлц али вя орта ихтисас мяктябляринин щям азярбайжан, щям дя рус бюлмясинин тялябяляри бящряляня биляр. Эениш даирядя мусиги щявяскарлары цчцн дя бу вясаит мараглы яйлянжя вя зювг мянбяйи кими дяйярлидир. Мусиги маарифчилийинин эениш кцтля арасында тяблиьи васитяси олараг да халг мащнныларынын вя классик романсларын караоке охунмасы диггятялайигдир. Ялбяття ки, гейри-ади емосионал тясир эцжцня малик олан милли мусигимиз эянж няслин тялим-тярбийясиндя мцщцм рол ойнайараг, мянявиййатынын зянэинляшдирилмясиня хидмят едир.

        Ян важиби ися бу вясаитдя юз яксини тапмыш халг мащны вя романсларын мянимсянилмяси бизим мядяни ирсимизи йашадараг, Цзейир бяйин сюзляриля десяк, унудулмагдан хилас едя биляр. Мащныларын нота алынмасы, аранъиман олунараг дискя йазылмасы да онларын диэяр миллятляр тяряфиндян мянимсянилмясиня янэял олан етибарлы бир васитядир.

        Дярс вясаитинин беш дилдя тялиматла тяжщиз олунмасы ися, сюзцн ясл мянасында, тяблиьат мягсяди дашыйыр ки, бу да Азярбайжан милли мусигисинин харижи юлкялярдя таныдылмасыны, мцхтялиф миллятляря мянсуб инсанларын азярбайжан дилини юйрянмяк щявясини, Азярбайжан мусигиси иля баьлы мараьыны тямин едир. Сюзсцз ки, азярбайжан дилинин тятбиги сащяляринин эенишляндирилмяси, йахын вя узаг хариждяки Азярбайжан диаспорасынын информасийа тялябатынын тямин едилмяси няшрин важиб зярури тялябляри сырасындадыр.

        “Караоке. Азярбайжан халг мащнылары вя классик романслары” дярс вясаитинин мязиййятляри вя ящямиййяти Азярбайжан Республикасынын Тящсил Назири Мисир Мярдановун, Мядяниййят вя Туризм Назири Ябцлфяс Гарайевин, республиканын али мяктяб ректорларынын, Милли мяжлисин депутатларынын вя зийалыларын иштиракы иля кечирилян тягдимат мярасиминдя лайигинжя гиймятляндирилди.

        Тягдимат мярасиминдя Ц.Щажыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасынын ректору, профессор Фярщад Бядялбяйли чыхыш едяряк, лайищянин мягсядини ачыглады. О деди: “Биз щамымыз тез-тез Русийада, Эцржцстанда олуруг. Шяхсян мян щямишя Эцржцстанда оланда гысганжлыг щисси иля бахырдым ки, онлар нежя юз халг мащныларыны сцфря архасында, бир йердя, хорла ифа едирляр. Биз ися юз эюзял халг мащныларымызы о гядяр дя йахшы билмирик. Бурада йа бир сирр вар, йа биэанялик вар, йа тянбяллик вар, билмирям, щяр щалда мян щямишя орадан гайыданда дилхор олурдум ки, биз нийя охумуруг. Бу идейа чох мцзакиря олунан бир идейа иди, Тарийел мцяллимля биз бу щагда ятрафлы данышдыг.

        Билдийиниз кими, бу ил Цзейир бяйин 125 иллийи тамам олду. Мющтярям жянаб Президентимиз дя бу барядя фярман имзаламышдыр. Сентйабрда биз бунунла ялагядар Цзейир бяйин шащ ясярляриндян бири олан “Азярбайжан халг мусигисинин ясаслары” ясярини електрон вариантда дярс вясаити кими тягдим елядик. Щямин няшрин тягдимат мярасиминдя биз сюз вердик ки, декабрда мцтляг йени бир лайищя олажаг. Бу няшр дя Цзейир бяйин ады иля баьлыдыр, беля ки, бурайа халг мащнылары вя Цзейир бяйин “Сянсиз” вя “Севэили жанан” романслары дахил олунуб. Мян дцшцнцрям ки, бу китаб бцтцн мяктяблярдя дя, университетлярдя дя, евлярдя дя олмалыдыр. Харижя эедяндя дя бу китаб ян йахшы щядиййя ола биляр.

       
Мян демялийям ки, бу ики лайищя Тящсил Назирлийинин дястяйи иля щяйата кечирилиб. Фцрсятдян истифадя едяряк, щюрмятли Мисир мцяллимя юз дярин миннятдарлыьымы билдирмяк истярдим, чцнки щяр ики лайищянин бцтцн мяняви вя игтисади проблемляринин щялл олунмасында Мисир мцяллим бизя йахындан кюмяклик эюстяриб. Ябцлфяс мцяллим дя бурада отуруб, кечян ил мядяниййят сащясиндя дя бюйцк уьурлар олуб. Йаддагалан бир ил иди, ня гядяр мусиги фестиваллары, ня гядяр мцсабигяляр олду, жаз фестиваллары, классик фестиваллар, муьам фестиваллары. Бу ил ярзиндя чох бюйцк щадисяляр олмушду. Бизим дя кичик пайымыз бу китабдан ибарятдир”.

        “Мусиги Дцнйасы” ъурналынын баш редактору, профессор Тарийел Мяммядов чыхыш едяряк, дярс вясаитинин гурулушу, ясас хцсусиййятляри щаггында мялумат верди. О деди: “Азярбайжан Республикасынын Президенти мющтярям жянаб Илщам Ялийевин сярянжамына ясасян юлкямиздя тящсилин компцтерляшдирилмяси, тядрис просесиндя мцасир информасийа технолоэийаларындан истифадя олунмасы важиб вя зярури бир мясяля кими иряли сцрцлмцшдцр. Електрон тящсил сащясиндя гябул олунмуш дювлят програмы чярчивясиндя Цзейир Щажыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасынын тяшяббцсц иля вя Азярбайжан Республикасынын Тящсил Назирлийинин дястяйи иля цмумтящсил мяктябляриндя мусиги тящсилинин сявиййясинин йахшылашдырылмасы, ушаг вя эянжляр арасында милли мусиги маарифчилийинин эенишляндирилмяси, кичик йашларындан Азярбайжан вятяндашларынын халг йарадыжылыьынын зянэинлийиня алышдырылмасы вя вятянпярвярлик щиссляринин гцввятляндирилмяси мягсядиля илк дяфя олараг йени методика ясасында ишлянмиш “Караоке. Азярбайжан халг мащнылары вя классик романслары” адлы дярс вясаитини сизя тягдим едирик.

        Караоке охумасы ня демякдир? “Караоке” - йапон дилиндя ики сюзцн бирляшмясиндян ямяля эялян бир ифадядир: “кара” (“караппо” сюзцндян) - “бош” мянасыны, “оке” (“окесутура” сюзцндян) - “оркестр” мянасыны верир. Фактики олараг, “караоке” - “бош оркестр” демякдир ки, бу да сясйазысында йалныз мцшайиятин олдуьуну билдирир, вокал ися жанлы олараг охунур. 1970-жи иллярдя мящз Йапонийада мейдана эялян караоке охумасы щал-щазырда бцтцн дцнйада эениш йайылмышдыр, о жцмлядян Азярбайжанда да бу присипя ясасланараг ишлянилир вя чох севилир.

        Мян ону да демялийям ки, ики ил бундан юнжя Азярбайжанда илк дяфя олараг, Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян Азярбайжан халг мащныларынын караоке охунмасы иля баьлы бу принсип ясасында бир диск ишыг цзц эюрмцшдц. Биз ися бу принсипя ясасланаг, йени бир методика ишлямишик вя дярс вясаити щазырламышыг. Мян китаб щаггында сюз ачмаг истяйирям. Биз китабы тялимат китабчасы адландырмышыг. Китабда бизим щюрмятли ректорумуз Фярщад Бядялбяйли тяряфиндян йазылмыш юн сюздя бу китабын мягсяди, хцсусиййяти вя ясас методикасы ачыгланыр.

        Илк дяфя олараг, бу китабда нотлар да верилмишдир. Тябии ки, биз мцялиф щцгугларыны поза билмярик. Бурада Ц.Щажыбяйлинин “Сянсиз” вя “Севэили жанан” романсларынын нотлары верилмишдир. Халг мащнылары ися йени бир аранъировкада вя нот йазысында тягдим олунур. Хцлася беш дилдядир: рус, инэилис, алман, франсыз, испан дилляриндядир, буну да гейри-мадди ирсин, Азярбайжан халг мащныларынын тяблиьаты мягсядиля етмишик. Она эюря ки, китабы харижи бир шяхся баьышлайанда, билсинляр ки, бунун мяьзи нядир.

        Китабын тираъы ики миндир. Биз бцтцн тираъы Тящсил Назирлийиня тящвил веряжяйик вя орадан да сийащы иля мяктябляря пайланажаг. Бу китабда пиратчылыг, плаэиатлыг да ола билмяз, чцнки биз ону Мцяллиф Щцгуглары Дювлят Аэентлийиндян дя гейдиййатдан кечирмишик.

        Инди ДВД-дискля ялагядар мялуматла сизи таныш едим. Бурайа 30 халг мащнысы дахилдир. Онларын аранъиманы йенидир, йени ифада верилир вя щеч йердя тякрарланмыр. Щяр бир мащны бир нечя цсулла тягдим олунур. Методика цч цсулдан ибарятдир: 1. Мцьяннинин ифасында мащнынын там мятнинин сясляндирилмяси; 2. Мцшайиятин вя сюзлярин эюстярилмяси; 3. Йалныз мусиги мцшайиятинин верилмяси. Бунунла да мащны мярщялялярля юйрядилир.

        Лакин Азярбайжанда чох ушаглар вар ки, пис эюрцрляр вя йахуд да кордурлар. Сиз билирсиниз ки, щюрмятли президентимиз бу ил ялилляр щаггында конвенсийайа имза атды. Биз дя фикирляшдик ки, бу методиканы бу истигамятдя нежя истифадя едя билярик. Мясялян, эюздян ялил олан адам йазылары эюрмядян мащнынын ифасыны ешидяряк, ону язбяр биляндян сонра, анжаг мцшайиятдян истифадя едяряк, ону охуйа биляр.

        Биз Фярщад мцяллимля дцшцндцк ки, бу методиканы йалныз мусиги иля дейил, ядябиййатла да баьлайа билярик. Анжаг чятинлик ондан ибарятдир ки, бу, Азярбайжан классик поезийасыдыр, яруз цстцндя йазылан гязяллярдя метро-ритмика мясяляси, мело-декломасийа мясяляси бюйцк рол ойнайыр. Биз йцз гязял сечдик, Мисир мцяллим дя бурададыр, хейир-дуа верся, эялян ил майын 10-да Улу юндяр Щейдяр Ялийевин анадан олан эцнцндя биз буну тягдим едя билярик”.

        Т.Мяммядовун бу тяклифи чох бюйцк рущ йцксяклийи иля гаршыланды вя цмидварыг ки, йахын эяляжякдя биз щямин лайищянин тягдиматында иштирак едяжяйик.

        Халг мащныларынын вя классик романсларын караоке охунмасынын тягдиматы ися 23 сайлы цмумтящсил мяктябинин шаэирдляринин ифасында уьурла кечди. Мяктябин мусиги мцяллими Шяфигя ханымын рящбярлийи алтында ушаглар бир нечя халг мащнысыны вя Ц.Щажыбяйлинин “Сянсиз” романсыны мцхтялиф шякилдя - мятнля, мятнсиз, дует вя хорла ифа етдиляр. Бцтцн гонагларын да онлара гошулуб охумасы ися дярс вясаитинин дяйярини бцтцн сюзлярдян айдын нцмайиш етдирди.

        Тягдимат мярасиминдя чыхыш едян Тящсил Назири Мисир Мярданов деди: “Щюрмятли ханымлар вя жянаблар, язиз гонаглар вя шаэирдляр. Яввяла Сизин щяр биринизи гаршыдан эялян байрамлар мцнасибятиля тябрик едирям. Аллащын бюйцклцйцня чох шцкцр ки, 2010-жу или дя бирликдя, саь-саламат, Президентимизин рящбярлийи иля баша чатдырдыг. Бу ил Азярбайжан цчцн чох уьурлу вя хейирли олуб. Биз еля бу мяканда бир нечя уьурлу тядбирин иштиракчысы олмушуг.

        Бу эцн дя чох юнямли бир щадися баш верди. Бу дярс вясаитинин щазырланмасыны, чап олунмасыны, ушаглар тяряфиндян жанлы сясляндирилмясини, мяня беля эялир ки, ил ярзиндя эюрцлян ишляримизин зирвяси щесаб етмяк олар. Тясяввцр еляйин ки, бу китабдан ики милйона йахын ушаг истифадя едяжяк вя о ушаглар бизим эяляжяйимиз олажаглар. Щансы ки, бу эцня гядяр бу мащныларын чохунун сюзцнц билмирди, сюзцнц билян нотуну билмирди. Бу, ялбяття ки, чох бюйцк щадисядир. Мян беля бир вясаитин ярсяйя эялмясиндя ямяйи олан инсанларын щамысына юз миннятдарлыьымы билдирирям.

        Бурада, шцбщясиз, Фярщад мцяллимин ролу явязсиздир, нечя адамын йанына эедиб, хащиш еляйиб, беля бир вясаитин щазырланмасына рящбярлик едиб. Бу китабын тягдимат мярасими, тясадцфи дейил ки, Фярщад мцяллимин ад эцнцндя кечирилир. Бядялбяйли Фярщад Азярбайжан вя дцнйа ижтимаиййятиня йахшы таныш олан чох щюрмятли вя нцфузлу бир мусигичи, бюйцк бир няслин нцмайяндяси олан инсан. Чох яламятдардыр ки, биз бу эцн онун ад эцнцнц бирликдя гейд едирик. Бу китаб, бу дярс вясаити дя Фярщад мцяллимин ад эцнцня ян бюйцк щядиййядир".

        Мядяниййят вя Туризм Назири Ябцлфяс Гарайев дя дейилян тябрикя гошулараг, тягдим олунан дярс вясаитинин ящямиййятиндян данышараг деди: “Мян сизя мялумат вермяк истяйирям ки, кечян илин ахырына йахын, Щейдяр Ялийев Фонду иля Мядяниййят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян бир караоке диски няшр олунмушдур вя о артыг тямяннасыз олараг ушаглара пайланылыб. Амма щазыркы дярс вясаитинин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о, истянилян йердя сахланыла билир, мцяллим вя ушагларын охуйуб юйрянмяси цчцн эюзял васитядир. Мян тяклиф едирям ки, бу дярс вясаитини тяк мяктябляря йох, бцтцн тящсил ожагларына, ижтимаи гурумлара вермяк лазымдыр. Азярбайжанда чох сайда ресторанлар вар ки, онларда караоке истифадя олунур, йа рус, йа йапон, йа да щансыса харижи дилдя мащнылар охунур. Бу диски онлара да пайласаг, ора эедян вятяндашлар да Азярбайжан халг мащныларыны охуйа биляр.

        Мян чох шадам ки, беля бир эцндя щамымыз бир арайа эялмишик. Язиз достум Фярщад Бядялбяйлинин ад эцнцндя топлашмаьымыз вя бу эцнцн йахшы нятижя иля гейд олунмасы чох мянтигидир. Фярщад мцяллим йарадыжы инсандыр. О, щямишя йарадыжылыгла мяшьул олмаьа, йени идейалары орталыьа эятирмяйя щямишя щазырдыр вя буну эцндялик елямякдядир. Мян бцтцн мусиги мядяниййятимизин адындан, бцтцн мядяниййят хадимляримизин адындан ону тябрик едирям, жан саьлыьы арзулайырам вя даща бюйцк зирвяляря ужалмаьы арзулайырам”.

        Бяли, биз буну яввялжядян ачыгламадыг. Анжаг “Караоке. Азярбайжан халг мащнылары вя классик романслары” дярс вясаитинин тягдиматынын мящз декабрын 27-дя кечирилмяси яламятдар иди. Бизим щюрмятли ректорумуз, эюркямли пианочу вя мусиги хадими, профессор Фярщад Бядялбяйлинин ад эцнцндя бу, “Мусиги Дцнйасы”нын она юзял бир щядиййяси олду. Биз Фярщад мцяллимя узун юмцр, йарадыжылыг севинжляри вя мусиги мядяниййятимизин бцтцн дцнйада таныдылмасына йюнялмиш фяалиййятиндя йени-йени уьурлар арзу едирик. Инанырыг ки, Сизин рящбярлийинизля мусиги мядяниййятимизин инкишафына хидмят едян чох беля уьурлу лайищяляр щазырлайыб онларын тягдиматыны щяйата кечиряжяйик.

       
Copyright by Musigi dyniasi magazine
(99412)98-43-70