Bax:
-
 

ƏDILƏ HACIAĞA QIZI HÜSEYNZADƏ
       Azərbaycan müsiqi mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, dahi Ü. Hacıbəyovun son və sevimli tələbələrindən biri, qocaman bəstəkar, Ədilə xanıın Hüseynzadə ömrünün 90-cı ilində vəfat etmişdir.

       Ədilə Hacıağa qızı Hüseynzadə XX əsrin 40-cı illərində Üzeyir Hacıbəyovun təşəbbüsü və xeyir-duası ilə musiqi aləminə gəlmişdir. O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını 1953-cü ildə bəstəkarlıq ixtisası üzrə bitirmiş ilk azərbaycanlı qadındır. Ə. Hüseynzadə bir çox janrlarda uğurla çalışaraq simfonik poema, simli kvartet, kantata, xor miniatürləri yaratmışdır. Lakin bəstəkarın yaradıcılığında romans janrı daha çox üstünlük təşkil edir. Milli musiqimizdə romans janrının təşəkkülündə onun özünəməxsus yeri vardır. Ə. Hüseynzadənin Nizaminin sözlərinə yazılmış “Vəslin həvəsi” romansı, habelə Nəsimi, Füzuli, Natəvan, Səməd Vurğun, Nəbi Xəzri, Bəxtiyar Vahabzadə, Rəsul Rza, Nigar Rəfibəylinin şerlərinə bəstələnmiş romansları və şəksiz nailiyyəti olan “Duyğular” vokal silsiləsi musiqimizin inciləridir.

       Ədilə Hüseynzadə gözəl səsə malik bir vokal ustası kimi də sənət tariximizdə iz qoymuşdur: ümumdünya şöhrətli “Arşın mal alan” kinofilmində Asyanın vokal partiyasını məhz Ədilə xanım oxumuşdur.

       Ədilə xanım uzun illər (1953-1988) Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində “bəstəkarlıq” fənnindən dərs demiş, gənc istedadların aşkarlanması işində əlindən gələni əsirgəməmişdir. Hazırda Azərbaycan musiqi mədəniyyətimizi yüksək səviyyədə təmsil edən SSRI xalq artisti Müslüm Maqomayev, Azərbaycanın xalq artisti Firəngiz Əlizadə, Sevda Ibrahimova, Elnarə Dadaşova məhz Ədilə xanımın rəhbərliyi altında sənətdə ilk kövrək addımlarını atmışdır.

       Ədilə Hüseynzadə 1944-cü ildən Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının üzvü idi və onun xalq artisti tədbirlərində fəal iştirak edirdi.

       Gözəl insan, əsil ziyalı Ədilə Hüseynzadənin işıqlı xatirəsi onun tanıyanların, musiqisevərlərin qəlbində daim yaşayacaqdır.

       Allah rəhmət eləsin!

       AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLAR ITTIFAQI.ƏFSƏR BAYRAM OĞLU CAVANŞIROV
       Azərbaycan musiqisinə ağır itki üz vermişdir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış bəstəkar, Prezident təqaüdçüsü Əfsər Bayram oğlu Cavanşirov may ayının 20-də ömrünün 75-ci baharında vəfat etmişdir.

       Ə.Cavanşirov 1930-cu il noyabr ayının 8-də Füzuli rayonunda dünyaya gəlmişdir. O, 1948-ci ildə orta məktəbi və 2 saylı uşaq musiqi məktəbinin tar ixtisası sinfini bitirmişdir. Sonrakı illərdə Ə.Cavanşirov Bakı musiqi texnikumunda ixtisas təhsilini davam etdirir. O, bu təhsil ocağında tar ixtisası üzrə Əmirulla Məmmədbəyovun, muğam ixtisası üzrə isə Əhməd Bakıxanovun sinfində oxuyur, həmçinin nəzəriyyə şö’bəsində professor B.Zeydmanın sinfində bəstəkarlıqla da məşğul olur. Və texnikumu 1952-ci ildə bitirir.

       Həmin il Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına (indiki Bakı Musiqi Akademiyasına) daxil olaraq o, respublikanın xalq artsiti, professor Cövdət Hacıyevin sinfində bəstəkarlığın sirlərini öyrənir. O, burada iki simfonik poema, Sonatina, simli kvartet, romanslar yazır.

       1958-ci ildə Ə.Cavanşirov konservatoriyanı uğurla bitirir.

       Sərbəst yaradıcılıq yoluna qədəm qoyduqdan sonra Əfsər həm iri həcmli, həm də miniatür janrlarda bəstələmələrini davam etdirir. «Ən əziz ad» vokal-simfonik poema, «Gəncliyin səsi» kantatası ifa olunduğu ilk vaxtdan musiqi ictimaiyyəti tərəfindən bəyənilmiş və musiqi fondumuza daxil olmuşdur.

       Ə.Cavanşirov xalq çalğı alətləri orkestri üçün də bir sıra əsərlər yazmışdır. Onun maraqlı əsərlərindən «Azərbaycan, Vətənim mənim» üvertürasını xüsusi qeyd etməliyik. Bu əsər indi də öz təravətini saxlayır.

       1958-ci ildən həyatının sonuna qədər Ə.Cavanşirov öz yaradıcılığını Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Radiosunun nəzdindəki «Bənövşə» uşaq xoru ilə bağlamışdır. Onu qeyd edək ki, «Bənövşə» uşaq xorunun (hazırda uşaq mahnı və rəqs ansamblının) bədii rəhbəri kimi Ə.Cavanşirovun Azərbaycan, xarici ölkələr musiqisinin, xalq musiqi nümunələrinin təbliğində çox mühüm xidmətləri vardır.

       Təsadüfi deyil ki, məktəblilər və gənclər arasında fəal musiqi tərbiyəsinə görə o, Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin «Qabaqcıl maarif xadimi» və Resrublikanın əməkdar incəsənət xadimi kimi fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

       Ə.Cavanşirov respublikada keçirilən dörd mahnı bayramının təşkilatçılarından olmuşdur. O, üçüncü və dördüncü mahnı bayramlarında hətta, həm baş xormeyster, həm də baş dirijor kimi iştirak etmişdir.

       Əfsər Cavanşirovla ünsiyyətdə olanlar bəstəkarı alicənab və təvazökar, sadə bir insan kimi yüksək qiymətləndirirlər.

       Tanınmış bəstəkar, əsil ziyalı, nəcib insan Əfsər Cavanşirovun əziz xatirəsi onu tanıyanların - həmkarlarının, məktəblilərin, yeniyetmələrin qəlbində uşaqların sevimli maestrosu kimi həmişə yaşayacaqdır.

       Allah rəhmət eləsin!

       AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLAR ITTIFAQI.


HACI DADAŞ OĞLU XANMƏMMƏDOV
       Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir. Görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, “Şöhrət” ordenli, Prezident təqaüdçüsü, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Hacı Dadaş oğlu Xanməmmədov 2005-ci il aprelin 7-də ömrünün 87-ci ilində vəfat etmişdir.

       Hacı Dadaş oğlu Xanməmmədov 1918-ci il iyunun 15-də Dərbənd şəhərində anadan olub. 14 yaşında ikən Bakıya gələn Hacı Xanməmmədovun Üzeyir Hacıbəyovla tanışlığı onun gələcəyini, bütövlükdə taleyini müəyyənləşdirib, bəstəkar və musiqiçi kimi püxtələşməsində həlledici rol oynamışdır. O, Ü.Hacıbəyovun himayədarlığı ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki fəhlə fakultəsinə daxil olur və Səid Rüstəmovun tar sinfində təhsil alır.

       1934-cü ildə Ü.Hacıbəyov H.Xanməmmədovu özünün rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Dövlət Radiosu nəzdindəki Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinə solist kimi qəbul edir.

       1937-cı ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında“Koroğlu” operası tamaşaya qoyulanda Ü.Hacıbəyovun Simfonik Orkestrə dəvət etdiyi 7 tarzəndən biri H.Xanməmmədov idi.

       1938-ci ildə Moskvada keçirilən Birinci Azərbaycan Ədəbiyyatı və Incəsənəti ongünlüyündə H.Xanməmmədov “Koroğlu” operasının tamaşasında orkestrin tərkibində iştirak etmişdir və 1941-ci ildə həmin teatrla Iranda qastrol səfərində olmuşdur.

       1943-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə “Xalq musiqisinin əsasları” şöbəsi açıldıqda H.Xanməmmədov bu şöbəyə qəbul olunur. Ikinci Dünya Müharibəsi illərində H.Xanməmmədov Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında dirijor kimi fəaliyyət göstərməklə yanaşı, müəlliminin rəhbərliyi ilə bir sıra mahnı və marşlar, habelə o zaman tez məşhurlaşmış “Gözəl Pəri” mahnısını, Xalq Çalğı Alətləri Orkestri üçün “Qəhrəmani” əsərini bəstələyir.

       1947-ci ildə H.Xanməmmədov öz təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakultəsində davam etdirir. Əvvəl professor Boris Zeydmanın sinfinə daxil olan H.Xanməmmədov sonralar öz yaşıdı, böyük bəstəkarımız Qara Qarayevin sinfinə keçir. H.Xanməmmədov Qara müəllimin məsləhəti ilə diplom işi kimi tar ilə orkestr üçün “Konsert” əsərini yazır. Bu əsər Dövlət Imtahan Komissiyası tərəfindən əla qiymətləndirilir və gənc bəstəkarın istedadı musiqi ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edir. O vaxtlar hamı Azərbaycanın qüdrətli bəstəkarlar dəstəsinə öz sözü, öz nəfəsi olan bir bəstəkarın gəlişini çox yüksək qiymətləndirirdi. Bu əsərdəki işıqlı cəhətlər solo tar aləti sahəsindəki müvəffəqiyyətli axtarışlar və tapıntılar onun 2,3,4 və 5 saylı Konsertlərində də davam etdirilir. Bu konsertlərin ilk ifaçıları Əhsən Dadaşov, Hacı Məmmədov, Ramiz Quliyev kimi görkəmli ustad tarzənlərimiz olub. Əlamətdardır ki, H.Xanməmmədovun tar konsertləri nəinki Respublikamızda, habelə Özb əkistan, Qazaxıstan, Tacikistan və Qırğızıstan respublikalarında müvəffəqiyyətlə səslənmiş, tədris repertuarına daxil edilmişdir. Onun ardınca bir çox tanınmış bəstəkarlarımız - S.Rüstəmov, S.Ələsgərov, C.Cahangirov, T.Bakıxanov, R.Mirişli və b. bu janra müraciət etmiş və sanballı əsərlər yaratmışlar. Onu da xatırladaq ki, 2 saylı “Konsert” görkəmli dirijor V.Fedoseyevin idarəsi ilə Ümumittifaq Radiosunda lentə yazılmışdır, həmçinin Mərkəzi Televiziyada videoyazısı var.

        1990-cı ildə H.Xanməmmədov yenə də musiqimizdə ilk dəfə olaraq kamança və orkesrt üçün “Konsert” bəstələyir və əsər mərhum sənətkarımız Ədalət Vəzirovun ilk və kamil ifasından sonra tez bir zamanda məşhurlaşır, ifaçıların repertuarına və tədris proqramlarına daxil olur.

       H.Xanməmmədovun istedadı digər janrlarda da özünü bariz şəkildə nümayiş etdirmişdir. Keçən əsrin 60-cı illərində bəstəkar Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında səhnələşdirilmiş “Bir dəqiqə” (librettosu Məhərrəm Əlizadənin), “Bütün ərlər yaxşıdır” (librettosu Aleksandr Xaldeyevin) musiqili komediyalarını yaradır. Diqqətəlayiqdir ki, ”Bir dəqiqə” musiqili komediyası 1965-ci ildə teatrın Moskvada qastrol səfəri zamanı Kremlin Qurultaylar Sarayında uğurla göstərilmişdir.

       Bəstəkarın Xalq Çalğı Alətləri Orkestri ilə yaradıcılıq əlaqəsi də geniş idi. Onun orkestr üçün “Azərbaycan eskizləri”, “Kolxoz”, “Bayram” süitaları, bir neçə rəqs, orkestrin müşayiəti ilə səslənən bütün mahnılarını nümunə göstərə bilərik. Xüsusilə, H.Xanməmmədovun yaradıcılıq tapıntıları onun “Azərbaycan eskizləri” süitasında və “Simfoniyetta”da bariz nəticəsini vermişdir.

       H.Xanməmmədov həm də gözəl mahnılar müəllifidir. Onun 150-dən çox mahnısı görkəmli müğənnilərimizin repertuarında layiqli yer tutur. Bu mahnıların mətnini Aşıq Ələsgər, Mikayıl Müşfiq kimi görkəmli şairlərin şerləri təşkil edir. Xüsusilə, H.Xanməmmədovun lirik mahnıları xalqımız arasında geniş yayılmışdır. Bu baxımdan “Yaşa könül”, “Arzuya bax, sevgilim”, “Yadıma düşdü”, “Gözünə qurban”, “Güllü”, “Ceyran”, “Getmə, amandır”, “Oxu, sevgilim” və s. gözəl örnəklərdir.

       H.Xanməmmədov görkəmli bəstəkar, dirijor olduğu kimi, eyni zamanda, təcrübəli pedaqoq, hami tərbiyəçi idi. Onun professional musiqi kadrlarının tərbiyəsində mühüm xidməti olmuşdur. 40 ildən artıq bir dövrdə H.Xanməmmədov Bakı Musiqi Texnikumunda dərs demiş, 1957-ci ildən isə indiki Bakı Musiqi Akademiyasında çalışmışdır. O, “Xalq çalğı alətləri” kafedrasının dirijorluq üzrə professoru, son illərdə isə “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının məsləhətçisi idi.

       1951-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının üzvü olan H.Xanməmmədov 1956-cı ildən - yəni Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının I Qurultayından etibarən onun Idarə Heyətini üzvüdür. O, müxtəlif illərdə M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru, Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının bədii rəhbəri kimi məsul vəzifələrdə çalışmış, bir bəstəkar və ictimai xadim kimi çox faydalı işlər görmüşdür. Bu fədakar sənətkarın xidmətləri layiqincə qiymətləndirilmişdir. O, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1967), Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (1988) fəxri adlarına, “Rəşadətli əməyə görə” medalına (1985), “Şöhrət” ordeninə (2000) və Prezident təqaüdünə (2001) layiq görülmüşdür.

       H.Xanməmmədovla ünsiyyətdə olanlar bəstəkarın nə qədər alicənab və təvazökar, sadə insan olduğunu yüksək qiymətləndirirdilər.

       Görkəmli bəstəkar, əsil ziyalı, nəcib insan Hacı Xanməmmədovun əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.

       Allah rəhmət eləsin!

        AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLAR ITTIFAQI
Copyright by Musigi dyniasi magazine
(99412)98-43-70