TOFİQ BAKIXANOVUN ӘSӘRLӘRİNӘ      
TYRKİYӘDӘ MARAQ       
Pәrviz QULİYEV           
1  
        
Tofiq Bakixanov.
Kamera orketri ucun
IV Simfonoya

prelin 28-dә Türkiyәnin İzmir şәhәrindәki Atatürk adına kültür mәrkәzindә respublikamızın xalq artisti, professor, bәstәkar Tofiq Bakıxanovun müәllif gecәsi keçirildi. İki şö'bәdәn ibarәt konsert proqramına bәstәkarın "Azәrbaycan sonatası" (Tofik Quliyevә hәsr olunub), "Cazsayağı sonata", "Skertso" vә "Elegiya"sı ilә yanaşı türk folkloru әsasında yaratdığı "Türk rapsodiyası" vә "Türk sonatası" daxil edilmişdi. Bu proqramla çıxış edәn ifaçılar İzmir Opera vә Balet Teatrı simfonik orkestrinin konsertmeysteri, skiripkaçı Rövşәn Müzәffәrov vә Doqquz Eylül Universitesi Dövlәt Konservatuvarin konsertmeysteri, pianoçu Çiydәm Borlak idilәr.

Skripkaçı R.Müzәffәrov iste'dadlı musiqiçi kimi Avropanın bir sıra ölkәlәrindә çıxış edir. Onun repertuarında İ.S.Bax, A.Vivaldi, V.Motsart, F.Mendelson, K.Sen-Sans kimi bәstәkarların skripka ilә orkestr üçün konsertlәri vә başqa tutumlu әsәrlәri başlıca yer tutur. Pianoçu Ç.Borlak İzmir Dövlәt Simfonik Orkestri ilә C.Gerşvin, S.Raxmaninov, E.Qriq vә bir sıra bәstәkarların fortepiano ilә orkestr üçün konsertlәrini tәkcә İzmirdә deyil, Türkiyә vә İngiltәrәnin bir çox şәhәrlәrindә uğurla ifa edib.

T.Bakıxanovun İzmirdәki müәllif gecәsinә tәsadüf demәk olmaz. Mәtbuatdan bildiyimiz kimi, hәlә keçәn il İstambulda Dövlәt Universitet Konservatuvarisindә vә Quzey Kıbrısda (Kiprdә) tәşkil edilmiş II Beynәlxalq Musiqi Festivalında bәstәkarın müәllif gecәlәri keçirilmişdi. Vә hәmin konsertlәrin әks-sәdası Türkiyәnin bir çox şәhәrlәrinә gedib çatdı. Hәmin şәhәrlәr arasında İzmir vә әdirnәni xüsusi vurğulamaq lazımdır.

Yuxarıda adları çәkilәn İzmir musiqiçilәri öz tәşәbbüslәri ilә Tofiq Bakıxanovun әsәrlәrindәn proqram hazırlayaraq, onun özünü dә'vәt etmişlәr. Bәstәkar ifaçıların çox yüksәk çalğı texnikası vә müasir, çoxçalarlı musiqi duyumunu tәsdiqlәyir. Söz yox ki, çox qısa zamanda iki şö'bәli konsert proqramı hazırlayıb çıxış etmәk asan deyil vә tәqdirәlayiqdir.

Türkiyә musiqi ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri Azәrbaycan bәstәkarının yaradıcılığına yüksәk qiymәt vermişlәr. Konsertdәn sonra müәllif vә ifaçıların ünvanına öz ürәk sözlәrini söylәyәnlәrdәn İzmir Opera vә Balet Teatrının baş dirijoru Aleksandr Samoel, dirijorlardan әrcan Yenal vә Doquz Eylül Universitesi Konservatuvarinin professoru Kazım әliverdibәyovun, Egey Universitesinin rektor müavini Fәhmin bәyin adları xüsusi vurğulanmalıdır.

Konsert proqramı, daha geniş tamaşaçı kütlәsinә çatdırmaq üçün, videolentә çәkilib. Konsertdә bәstәkarımız sәhnәyә dә'vәt alıb, dinlәyicilәrә onun yaradıcılığı haqqında bilgilәr verilib, konsertin tәşkilatçısı - "Qalen" Cәmiyyәtinin plakatı tәqdim olunub. "Qalen" cәmiyyәtinin sәdri Meral Colker Üz.Hacıbәyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, professor Fәrhad Bәdәlbәyli cәnablarına göndәrdiyi mәktubunda yazır ki, İzmir musiqisevәrlәri Tofiq Bakıxanovun Anadolu vә Qafqaz türk xalqları oxşar mәdәniyyәtlәrinin izlәrini daşıyan Azәrbaycan mәdәniyyәtiinin qlobal sәviyyәyә çatdığını göstәrәn әsәrlәrini dinlәyib, bәstәkarla şәxsәn tanışlıqlarından olduqca razılıq edirlәr.

Bu il Azәrbaycan bәstәkarının daha bir İzmir sәfәri gözlәnilir. Skripkaçı Rövşәn Müzәffәrov vә İzmir Opera vә Balet Teatrının simfonik orkestri T.Bakıxanovun skripka ilә orkestr üçün 5 nömrәli konsertini ifa edәcәklәr.

Quzey Kıbrısın (Kiprin) paytaxtı Lefkoşada isә bәstәkarın yenicә yazdığı "Quzey Kıbrıs fәsillәri" әsәrinin partiturası çapdan çıxıb. Kıbrıs türklәrinin folkloru әsasında kamera orkestri üçün yazılmış yeddihissәli әsәr yaxın zamanlar görkәmli dirijor vә bәstәkar Yılmaz Tanerin rәhbәrlik etdiyi kamera orkestri tәrәfindәn ilk dәfә sәslәndirilәcәk.


1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English Back to Home About site