LYUDMİLA VLADİMİROVNA KARAQİCEVA      
      
ELMİRA ABASOVA           
1  
ELMİRA ABASOVA
LYUDMİLA VLADİMİROVNA KARAQİCEVA

Solmaz QASIMOVA
XƏYYAM MİRZƏZADƏ

        
Audio: First

Müasir Azərbayjan musiqişünaslığının inkişafına ən parlaq səhifələr yazmış şəxslər arasında Respublikanın Əməkdar injəsənət xadimi, professor, sənətşünaslıq namizədi Lyudmila Vladimirovna Karaqiçeva xüsusi yer tutur. Lyudmila Vladimirovna bir alim və pedaqoq kimi, öz fəaliyyətinin bütün sahələrində yüksək professional səviyyəyə malik olduğunu sübut etmişdir.

Tam inamla deyə bilərik ki, L.V. Karaqiçeva Qara Qarayevin geniş yaradıjılığının hərtərəfli öyrənilməsi üçün möhkəm təməl yaratmışdır. Azərbayjanın bu görkəmli, klassik-bəstəkarı haqqında yazılmış ilk monoqrafiya məhz L.V. Karaqiçevanın qələminin məhsuludur. 1960-jı ildə Moskvada çapdan çıxmış həmin monoqrafiyada Lyudmila Vladimirovna Qara Qarayevin həyat və yaradıjılıq yolu barədə dəqiq və ətraflı təsəvvür yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Müəllif bəstəkarın yaradıjılığının erkən dövründən başlayaraq, onun ən sanballı əsərlərinin hamısını xronoloci ardıjıllıqla təhlil etmişdir. Qara Qarayevin Birinji və İkinji simfoniyalarının, “Leyli və Məjnun” simfonik poemasının, “Yeddi gözəl” və “İldırımlı yollarla” baletlərinin, 24 prelüddən ibarət “Fortepiano üçün prelüdlər” silsiləsinin təhlilinə həsr edilmiş hissələr bu monoqrafiyanın kulminasiya nöqtələridir. Kitabda Q. Qarayevin yaradıjılıq üslubunun püxtələşməsi izlənilir, bu üslubla milli musiqi ən’ənələri arasında, bu üslubla dahi bəstəkarın böyük ustadlarının - Üzeyir Hajıbəyovun və Dmitri Şostakoviçin yaradıjılıq dəst-xətti arasında qırılmaz əlaqə olması açıqlanır.


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Back to Home About site