Bizə yazırlar:      
       
          
1  
Yeniliklərimiz
Qadınlar musiqidə

A. Ozan Kərimli
V. Adıgözəlovun Çanaqqala zəfəri

P. Quliyev
T. Bakıxanovun əsərlərinə Türkiyədə maraq

Yeniliklərimiz
Bizə yazırlar

Yeniliklərimiz
Xəbərlər


 

 

 

 

 

        

Kürdəmirdən...

1966-cı ilin sözüdür...Kürdəmirdə yeddiillik uşaq musiqi məktəbinin açılması rayonda böyük əks-səda doğurdu. Təsadüfi deyil ki, hamı bu fərəhli günü sevinclə xatırlayır: axı, həmin məktəbin açılması unudulmaz və sevimli bəstəkarımız Qara Qarayevin adı ilə bağlıdır. İndi o vaxtdan təxminən 35 ilə yaxın bir müddət keçir və bütün bu illər ərzində direktor işlədiyim zaman həm sevincli, həm də çətin anlarımız az olmayıb.

Adətən, hər bir işin başlanğıcı çətin olur. Amma biz işə böyük həvəslə girişdiyimizə görə çətinliklər bizi qorxutmadı. İlk növbədə valideynlərlə, rayon rəhbərliyi ilə sıx əlaqə saxladıq. Rayon camaatının musiqi məktəbinə böyük maraq göstərməsi işlərimizin qaydaya düşməsinə çox kömək etdi.

Cəmi üç müəllimlə işə başlamışdıq: mən, həyat yoldaşım Şəhla xanım və bir nəfər tar müəllimi. İlk vaxtlar üç otaqdan ibarət olan məktəbimizdə yalnız fortepiano və tar tədris olunmasına baxmayaraq, birinci il burada artıq 60 şagird oxuyurdu. Aylar, illər ötdükcə məktəbimizin fəaliyyət dairəsi genişləndi. əlavə sinif otaqları və bir akt zalı tikildi (hazırda məktəbdə 30 sinif otağı vardır). Bu müddət ərzində Respublika Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən məktəbə hədiyyə olaraq 1 royal, 10 pianino və digər bir çox musiqi alətləri verildi. Onu da deyim ki, indiyədək biz həmin alətlərdən istifadə edirik və hazırkı maddi-texniki çətinlikləri nəzərə alaraq onları yaxşı saxlamağa, qorumağa çalışırıq.

Məktəbin şagird kontingenti artdıqca ixtisaslı müəllim kadrlarına böyük ehtiyac duyulurdu. Və sonralar Ü.Hacıbəyov adına Ağdam Musiqi Texnikumundan və eləcə də Şəki Musiqi Məktəbindən göndərilən ixtisaslı musiqi müəllimləri hesabına Kürdəmir Musiqi Məktəbinin kadr sarıdan ehtiyacı ödənildi. Belə bir kömək sayəsində artıq yerli kadrlar yetişirdi. Fərəhlə demək olar ki, indi burada çalışan 87 nəfər musiqi müəlliminin 83 nəfəri məhz məktəbin öz yetirmələridir.

İndi burada 8 şö'bə, o cümlədən pianino, tar, kamança, skripka, qarmon, nağara, xanəndə şö'bəsi üzrə tədris aparılır.

1984-cü ildən Kürdəmir yeddiillik uşaq musiqi məktəbi Respublika Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı ilə rayon İncəsənət məktəbinə çevrilib. İndi burada 420 nəfərə yaxın şagird təhsil alır.

Rayon incəsənət məktəbinin müəllimlərdən ibarət "Kür" instrumental ansamblı və şagirdlərdən ibarət xalq çalğı alətləri ansamblı və rəqs qrupu fəallıq göstərir. Həmin musiqi kollektivləri rayon tədbirlərində, əlamətdar günlərdə, bayram mərasimlərində maraqlı konsert proqramı ilə çıxış edirlər. Məktəbin musiqi kollektivləri, həmçinin, dəfələrlə "N" hərbi hissələrində, cəbhə bölgələrində olmuş, əsgərlər qarşısında konsertlər vermişlər. Həmin ən'ənə bu gün də davam edir.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, məktəb, ərazidəki "N" hərbi hissələrini hamiliyə götürmüşdür və ayda iki dəfədən az olmayaraq həmin hissələrdə müəllim və şagirdlərin iştirakı ilə konsertlər verilir. Məktəbin köməyi ilə hərbiçilərin klubları musiqi alətləri ilə tə'min olunmuşdur.

Kürdəmirin musiqi aləminə nəzər saldıqda görkəmli aşıq Şakir Hacıyevi, iste'dadlı müğənni Eynulla Cəbrayılovu, gözəl sənətkar Həsrət Hüseynovu, Qara Eyyubovu minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırıq. Qocaman sənətkar aşıq əhməd Rüstəmov bu gün də gənc sənətkarların yetişməsində öz köməyini əsir-gəmir. İndi rayonda geniş tanınan və sevilən müğənni və musiqiçilərdən Səfalı əliyev, Hüseynqulu Hüseynov, Nizami Rzayev, Nəsrulla Məmmədov, Nəcib Kürdəmirli, Maşallah Nəbiyev, ənvər əhmədov və başqaları ustad sənətkarlarımızın yolunu davam etdirirlər.

Məktəbdə təhsil alan şagirdlərə musiqi fənləri öyrədilməklə yanaşı, Azərbaycanın görkəmli bəstəkarları və musiqi xadimlərinin həyat və yaradıcılığı geniş təbliğ olunur. Dünya klassiklərinin yaradıcılığı barədə ətraflı mə'lumatlar verilir.

Hər il sentyabr ayının 18-də Ü.Hacıbəyovun və Müslüm Maqomayevin anadan olduqları günün qeyd edilməsi məktəbdə bir ən'ənəyə çevrilmişdir. Bundan əlavə məktəbdə Qara Qarayevin, Fikrət əmirovun, Səid Rüstəmovun, Süleyman ələsgərovun, Arif Məlikovun yaradıcılığına həsr olunmuş günlər keçirilir, şagirdlərin ifasında həmin bəstəkarların əsərlərindən ibarət konsertlər təşkil edilir.

İndi Kürdəmir İncəsənət məktəbi öz mə'zunu, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş Mehman Eminovun adını daşıyır.

Məktəbdə metodiki guşə yaradılıb ki, bundan həm müəllimlər, həm də şagirdlər istifadə edirlər. ə'laçı şagirdlər üçün "şərəf lövhəsi" tərtib olunub. əyani vəsait kimi dünya şöhrətli bəstəkarların, musiqi xadimlərinin portretləri məktəbin divarlarını bəzəyir.

Bəs problemlər, qayğılar nədən ibarətdir? Con on il ərzində yeni dərs proqramlarının olmaması işimizdə xeyli çətinlik yaradırdı. Lakin Respublika Mədəniyyət Nazirliyinin tədris-metodika kabineti bu yaxınlarda yeni proqram tərtib edərək bizə çatdırmışdır. Yeri gəlmişkən deyim ki, tədris zamanı əvvəllər rus və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərlərinə daha çox üstünlük verilir və bununla da bizim milli musiqimiz bir növ kölgədə qalırdı. Yaxşı haldır ki, indiki proqramda Azərbaycan musiqisi əsas yer tutur və şagirdlər buna xüsusi maraq göstərirlər. Məsələn, Ü.Hacıbəyovun, F.əmirovun, E.Nəzirovanın və bir çox digər bəstəkarlarımızın gözəl musiqi işləmələri vardır ki, onları şagirdlər təbii ki, daha tez, daha asan mənimsəyir və sevə-sevə öyrənirlər. Yaxşı olar ki, indiki nəsil bəstəkarlarımız uşaqlar üçün bu qəbildən olan əsərlərə öz yaradıcılıqlarında geniş yer versinlər.

Bir məsələni də qeyd edim: bir çox musiqi əsərlərinə, xüsusən də fortepiano ədəbiyyatına böyük ehtiyacımız var. Vaxtilə bu notları bizim sifarişimiz əsasında Moskva və Leninqraddan göndərirdilər. Olan az-çox əsərlər də tələbatı ödəmir və dərsliklərin, yeni musiqi əsərlərinin nəşr olunmasına böyük ehtiyac duyulur.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının rəsmi orqanı olan "Musiqi dünyası" jurnalının nəşrə başlaması hamımızı sevindirir. Və fürsətdən istifadə edərək yeni yaranan jurnalın ilk nömrəsinin çapdan çıxması münasibətilə Sizi məktəbimizin müəllim və şagird kollektivi adından ürəkdən təbrik edir, jurnala uzun ömür, yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

Davud ƏLƏKBƏROV,
Kürdəmir rayonİncәsәnәt mәktәbinin direktoru.suallarımıza cavab verirlәr...Son vaxtlar kütlәvi informasiya vasitәlәrindә Rәşid Behbudovun muzeyindәn qiymәtli eksponatların oğurlanması barәdә mә'lumat verilir. Bu haqda geniş mә'lumat almaq üçün bizә dә müraciәtlәr olub. Biz dә bu müraciәtlәrlә bağlı araşdırma apardıq. Suala Azәrbaycan Musiqi Mәdәniyyәti Dövlәt Muzeyinin direktoru A.Bayramova cavab verir:

-1995-ci ildә Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt naziri Polad Bülbüloğlunun tәşәbbüsü ilә vә әmrinә әsasәn R.Behbudovun xatirәsini әbәdilәşdirmәk üçün Mahnı Teatrında müğәnninin memorial iş otağının açılması qәrara alınmışdı. Ekspozisiyanın açılışı ilә mәşğul olmaq aparıcı profilli muzey kimi Azәrbaycan Musiqi Mәdәniyyәti Dövlәt Muzeyinә tapşırılmışdı. Muzey iş otağında olan әşya vә ya avadanlıqları müvәqqәti memorial otağın yaradılmasında istifadә etmәk mәsqәdilә Mahnı Teatrından siyahıya әsasәn aktla qәbul etdi.

O illәr Azәrbaycan Musiqi Mәdәniyyәti Dövlәt Muzeyinin әsas ekspozisiyası hәlә olmadığından R.Behbudovla bağlı fondumuzda olan materialları memorial iş otağında nümayiş etdirmәk imkanını әldә etdiyimiz üçün çox sevindik. Memorial otaqda R.Behbudovun yaradıcılığını daha dolğun açmaq üçün müxtәlif mәnbәlәrdәn (Dövlәt Şәkil Qalereyasından R.Behbudovun büstünün gәtirilmәsi - müәllif İbrahim Zeynalovdur), şәxsi arxivlәrdәn әldә etdiyimiz kolleksiyalar, müxtәlif şәxslәrdәn topladığımız materiallar vә s. әsasında ekspozisiyanı tәşkil etdik.

Mәn Sizi bir daha әmin etmәk istәyirәm ki, dәyәrindәn asılı olmayaraq muzeyә daxil olan bütün materiallar müvafiq qaydada mühafizә olunur vә muzeydәn hәr hansı bir әşyanın oğurlanması barәdә heç bir fakt yoxdur.

R.Behbudovun hәyat yoldaşı Ceyran xanım bә'zi mәnbәlәrә yazdığı mәktubunda da qeyd edir ki, "o, muzeyә heç bir әşya vermәmişdir".

Әgәr R.Behbudova mәxsus olan әşyalardan hansısa itibsә, biz bu haqda heç bir mә'lumat verә bilmәrik. Belә ki, bütün bunlar heç bir vaxt muzey әşyası olmayıb vә tәbii ki, muzeydәn oğurlana bilmәz. Bu әşyalar R.Behbudovun ailәsinә mәxsus şәxsi әşyalar ola bilәr.

Hal-hazırda Azәrbaycan Musiqi Mәdәniyyәti Dövlәt Muzeyinin yeni ekspozisiyasında tәrtibat işlәri aparılır. Azәrbaycan musiqi mәdәniyyәtinin bir çox görkәmli xadimlәri kimi, görkәmli müğәnnimiz R.Behbudov da gәlәcәkdә bu ekspozisiyada öz layiqli yerini tapacaqdır.


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English About site