AÇILMAMIŞ SƏHİFƏLƏR:         
"ARŞIN MAL ALAN'LA BAĞLI       
BİR ƏHVALAT BARƏDƏ     
       
Şirməmməd HÜSEYNOV           
1   2  
  Z. Səfərova
XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyətı

A. Hüseynova
M. Maqomayevəsrlərin ayrıcından bir nəzər

Ş. Hüseynov
Açılmamış səhifələr

S. Fərəcov
Əgər onlar da tamamlansaydı, yaşasaydı
ı

 
s
English English
make printcopy print copy
        
Uzeyir Hacibəyov
Arsin Mal Alan
Operettasi

Hələ burada bir iş yoxdur; dünyada şöhrətli əsərlər çox olub, burada bir iş yoxdur. Bunu rəvayət eləmək mənim üçün bir elə xidmət deyil. Məhz qəzetə fəhləsinin işidir ki, gördüyünü və eşitdiyini yazsın.

Və lakin bizimtək həkimlərin (bilicilərin) təklifi dəxi də ali olmalıdır. Bizə borcdur hər şeyin künhünə (mahiyyətinə) əl uzatmaq, şərh vermək, təfsir etmək. Bizə lazımdır xalqa yetirmək ki, aya danışdığımız əsərin bu dərəcədə şöhrət tapmağının səbəbi nə olubdur?

Axır operetta yazmaq elə bir hünər deyil ki, deyəsən Üzeyirbəydən savayı heç bir kəsin əlindən gəlməz. Hazır "vurhavur"çular nəzərimizdədir. Keçən həftə "Açıq söz"də deyəsən oxudum ki, bu vaxtadək müsəlmanca dörd yüz operetta yazılıb.

Sözümüz burda deyil. .

Pəs "Arşın mal alan"da nə hikmət var ki, dünya və aləmi təngə gətirib.

Xidmət, əsl xidmət budur ki, həmin məsələni layiqincə həll edəsən.

*   *   *

Mən Bakıda olan vaxt fikrimə gələrdi ki, "Arşın mal alan"ın şöhrətinə bais məhz "Sarablı" cənablarıdır. Sonra gördüm ki, səhv eləyirəm, zira ki, Sarablı nə Amerikaya və nə Daşkəndə gedib və halon ki, oraların da "Arşın mal" teatrları camaat ilə ləbaləb (ağzınacan dolu) olurdu.

Əgər səbəb müsiqidədir, yə'ni birisi ola bilər fərmayiş etsin ki, "Arşın malın" musiqisi ləzzətlidir və artıq bir ustalıq ilə azalıb. Xub (yaxşı), məgər "Leyli və Məcnun"un musiqisi bundan aşağıdır.

Xeyr, bu da deyil!

Hətta mənim qulağıma bu qism söhbət də çatdı ki, "Arşın mal alan"ın şöhrətinə Bakıda Bazarnı küçədə arşın ilə mal satan Hacı İslam əmi bais olubdur və əhvalat da belə olub ki, bir gün kömpozitor cənabları Hacı əminin dükanına girib bilmirəm nə parça alırmış, deməginən Hacı İslam əmi də kəmhövsələ bir adamdı, bəlkə ağzı oruc imiş. Üzeyirbəyə qabaqkı parça xoş gəlməyib təvəqqe edib bir ayrı parça nişan versin, o və'də Hacı qeyzə gəlib (və necə də gəlməsin) arşını qalxızıb istəyib əziz müştərinin kəlləsinə yendirsin, Allah rast salıb bu heyndə qorodovoy özünü içəri soxub Hacının bazar günü dükan açmağına protokol yazıb (o gün voskresenye imiş) və axırda Üzeyirbəy də düşüb Hacıya sataşmaq üçün "Arşın mal" yazıb.

*   *   *

Mən doğrusu belə qanıram ki, bu sözlərin və bu bəyanatın əsli yoxdur: və belə bilirəm ki, "Arşın mal alan" operettasının mə'nası dəxi dərindədir: bu operettanı yazmaqda Üzeyirbəyin niyyəti təzə bir məsələyə əl vurmaqdır. O məsələ də budur ki, bir para cavanlarımız gedib dərslər oxuyub darülfünunlar qurtarıb qayıdıb gəlirlər Bakıya və burada eşidirlər ki, məsələn filan milyonçunun adını yazmaq bilməyən yetişmiş bir qızı var.

İndi nə tövr eləmək? Bir tərəfdən milyonun eşqi, bir tərəfdən də qızı görüb bəyənmək lazımdır. Həqiqətdə də təklif çox çətindir. Bir tərəfdən dövlət, bir tərəfdən də qızı axır nə tövr görmək: doğrudur, milyon olan yerdə çirkinlik, gözəllik yaddan çıxır, amma yenə də adam istəyir arxayın olsun ki, bari heç olmazsa gördüyü şil deyil.

İndi pəs nə eləmək? Milyonu əldən ötürmək olar! Tutaq ki, mən təzə darülfunun qurtarmışam, tutaq ki, istəsəm kasıb müsəlman müəllimələrindən özümə elə yoldaş tapa bilərəm ki, milyonçunun tərbiyəsiz qızını müftə versələr özümə layiq bilmərəm. Amma pəs milyona nə deyirsən? Milyon ilə ki, zarafat etmək olmaz. İndi müxtəsər söylə görüm nə deyirsən ey? Mən indi milyonçunun qızını necə görüm: üzü örtülü oturub evdə.

Sağ olsun Süleymanbəy: dəxi bundan savayı özgə bir çarəm yoxdur ki, özümü arşın malçı donuna salam.

"Arşın mal alan, arşın mal alan...", taxta, bafta, boxça - hey...".

Tutaq ki, əsgərbəy getdiyi yol ilə mən də gedib özümə yoldaş axtarsam, dəxi Gülçöhrədən ləyaqətli bir yoldaş tapmayacağam ki, keçə papaq arşın malçının məhz sifətinə uyub beş dəqiqənin içində ona övrət olmağa razı olur, və lakin bu əhvalatın dəxi də özgə bir mə'nası var. Gülçöhrənin atasına və anasına və cəmaətə mə'nəvi cavabı budur: "Siz ki, məni pərdə dalında saxlayırsınız ki, nə məni görən olsun və nə mən bir kəsi görüm, siz beləliklə məni keçə papaq arşın malçılara tay edirsiniz, o səbəbə ki, mən gördüyüm ancaq kömürçüdür, odunçudur, suçudur, zurna-qavalçıdır və arşın malçıdır, arşın malçı da bu saydıqlarımızın hamısına nisbət, yenə olardan ləyaqətlidir.

Budur "Arşın mal alan"ın ideyası.

Yə'ni, bağışla, mən belə qanıram. əgər sən özgə cür mə'na edirsən - buyur meydana.

Odur ki, mən bu operettanın məzmununa bələd olandan buyana nə vaxt ki, eşidirəm ki, bir nəfər cavan oxuyub sənət qurtarıb qayıdır öz islam vətəninə - mənim haman saat fikrimə gəlir ki, bu biçarənin də keçə papaq qoyub əsgərbəy fəndini işlətməkdən savayı dəxi bir özgə çarəsi yoxdur.

Amma di gəl ki, bu cavanın da "Sarablı" dərəcəsində qabiliyyəti olacaqmı ki, ağacların dalından boxca qoltuğunda və arşın əlində oxuya-oxuya Gülçöhrəni və onun yanındakı gül üzlü qızları heyran qoya..

Arşın mal alan... Arşın mal alan.

Budur "Arşın malın" "sirri", budur səbəb ki, arşın mal bu dərəcədə şöhrət tapıb, budur səbəb ki, erməni, gürcü, rus və amerikalı həmin əsərə nəhayət müştaqdırlar. Və bunun sirri, bunun hikməti və illəti burasındadır ki, arşın mal söhbəti düşən kimi hər bir kəsin yadına təzə ərsəyə gəlmiş darülfünün qurtarmış müsəlman cavanları düşür ki, Bakının neftli pullarına o cür uyurlar ki, özlərini arşın malçıya oxşatmağı da qəbul edirlər ki, əldən getməsin.

Əhvalat bu fərarilədir.

Pəs əzizim, mədəni millətlər Şərq aləminin asari-ətiqinə, əcaib və qərib işlərinə həmişə həris olublar və beləliklə də elm və fənn Avropada tərəqqi tapıb.

Dəmdəməki (Cəlil Məmmədquluzadə)

"Molla Nəsrəddin", 16 fevral, 1917, N2.


 
1   2  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2005© design by grArt ©
Next Page Previous Page English About site