QARA QARAYEV YARADICILIĞINDA MUSİQİLƏ       
MƏTNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ PROBLEMİNƏ DAİR      
Ülkər Talıbzadə           
1  
Nәrgiz Şәfiyeva
ÜZEYİR HACIBӘYOVUN HUMAYUNA AİD LAD-NӘZӘRİ ӘSASLARI ÜZRӘ ARAŞDIRMALAR

Ülkәr Talıbzadә
QARA QARAYEV YARADICILIĞINDA MUSİQİLӘ MӘTNİN QARŞILIQLI ӘLAQӘSİ PROBLEMİNӘ DAİR

Gulere VӘZİROVA
ӘNӘNӘVİ MUĞAM OPERASI ӘNӘNӘLӘRİNӘ YENİ BAXIŞ


Geniş yaradıcılıq diapazonuna malik olan dahi bəstəkarımız Qara Qarayev üçün janr çərçivələri məhdudluğu yox idi. Qarayev elə bəstəkar idi ki, hansı musiqi janrına müraciət edirdisə, onun qələmindən yüksək sənətkarlıqla cilalanmış əsərlər çıxırdı. Nədənsə, musiqişünaslıqda Qarayevi daha çox instrumental musiqi üslubunun ustadı kimi təqdim edib, onun simfonik, instrumental, balet musiqisi haqda yazır, danışır, diskussiyalar aparır, vokal yaradıcılığını bir qədər arxa planda qoyurlar. Halbuki, bəstəkarın "Mən sizi sevirdim", "Gürcüstan təpələrində" kimi romansları, Cövdət Hacıyevlə birgə yazdığı "Vətən" operası, Ömər Xəyyamın sözlərinə yazılmış "Altı rübai", "Zəriflik" monooperası, "Çılğın Qaskoniyalı" romantik musiqili komediyası, gözəl vokal-simfonik xor əsərləri musiqi tariximizin parlaq səhifələrini təşkil edirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Qara Qarayev instrumental janrlarla yanaşı vokal musiqi ilə bağlı janrların da, demək olar ki, hamısının ilk yaradıcılarından olmuşdur.

Həqiqi vətəndaş, müasirlik carçısı olan Q. Qarayev çox geniş maraq dairəsi, ensiklopedik təfəkkürə malik bir sənətkar idi. O, Azərbaycanla yanaşı müxtəlif xalqların tarixi, incəsənəti, ədəbiyyatı, musiqisi ilə tanış olub, öz yaradıcılığında onlara müraciət edirdi. Bəstəkarın təkcə elə vokal yaradıcılığına nəzər salsaq onun mövzu rən-ga-rəng-liyini, mətn müəlliflərinin zənginliyini aşkar edərik.


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page Back to Home About site