Hekayətli musiqi lüğəti      
      
S. Əliqızı           
1  
S. Quliyev
Musiqi – bədii tərbiyə vasitəsidir

G. Səfərova
Azərbaycan uşaq fortepiano musiqisinin inkişafının əsas istiqamətləri haqqında

A. Rəcəbova
Ritm və riyaziyyat

S. Əliqızı
Hekayətli musiqi lüğəti

 
 

az - XX əsrin əvvəllərində meydana çıxmış "yazz" sözü o dövrdə ilk dəfə səslənən yeni tip musiqi incəsənəti növü, həm də bu musiqini ifa edən orkestr haqqında işlədilməyə başlanmışdır. Bəs bu musiqi növü necə yaranmışdır?

Caz vaxtı ilə ABŞ-da istismar edilən hüquqsuz zənci əhalisi - nə vaxtsa öz vətənlərindən didərgin salınmış qara qulların əcdadları arasında yaranmışdır.

İlk zənci qullar XVII əsrin əvvəllərində gəmi ilə Afrikadan Amerikaya gətirilmişlər. Cənubi Amerikanın varlı fermerləri öz plantasiyalarında ağır işləri yerinə yetirmək üçün qul əməyindən istifadə edirdilər. Öz vətənindən, doğmalarından ayrı düşmüş, ağır əməkdən üzülmüş bu kölə insanlar musiqi ilə təskinlik tapmışlar. Zəncilərin musiqi duyumu, xüsusilə, ritm hissiyyatı çox güclüdür. Bu da, əlbəttə, zəngin ritmi ilə seçilən Afrika musiqisi ilə əlaqədardır. İllər ötdükcə zəncilər öz vətənlərinin musiqisindən tədricən uzaqlaşırdılar. Yalnız təbii olaraq musiqi sədaları ilə rəqs etmək ehtirası, daxili ritm duyğusu qalırdı. Əvəzində isə onları əhatə edən mühitdə səslənən, musiqini - "ağlar"ın ifa etdikləri xristian dini himnlərini mənimsəyirdilər. Lakin zəncilər bu dini mahnıları özünəməxsus tərzdə ifa edirdilər. Onların oxuduqları mahnılarda daha çox iztirab, kədər hiss olunurdu.

Beləliklə, ilk zənci dini mahnıları - "cpiriçuels" meydana gəlməyə başladı. XIX əsrin sonunda digər zənci mahnısı - şikayət, etiraz nidaları ifadə edən "blyuz" yaranır. Zəncilər blyuzu gitaranın müşayiəti ilə oxuyurdular. Onların orkestr alətlərini əldə etmək üçün imkanları yox idi. Ona görə də müxtəlif məişət əşyalarından kortəbii surətdə musiqi alətləri düzəltməli olurdular.

ABŞ-da 1861-1865 illərin Vətəndaş müharibəsi bitdikdən sonra hərbi hissələrin nəfəs alətləri orkestləri buraxıldı. Bu orkestrlərin alətlərini nisbətən ucuz qiymətə əldə edən zəncilər öz orkestrlərini yaratmağa başladılar. Zənci musiqicilər marşlar, rəqslər ifa etməklə yanaşı, spiriçuels və blyuz uslubunda melodiyaları təqlid edirdilər. Onlar zənci vokal musiqisinin xüsusiyyətlərini, onun ritm sərbəstliyini müxtəlif orkestr alətlərində (truba, klarnet, trombon) ifadə etməyə çalışırdılar. Bu musiqiçilərin not savadı yox idi. Çünki yalnız "ağlar" üçün nəzərdə tutulmuş musiqi məktəbləri onların üzünə bağlı idi. Onlar bilavasitə, musiqi duyumu ilə qavrayaraq təcrübəli musiqiçilərdən məsləhətlər alır, onların ifa üsullarından istifadə edirdilər.

Zənci vokal musiqisinin və zənci ritminin instrumental sahəyə tətbiq edilməsi sayəsində yeni orkestr musiqisi - "caz" yaranmağa başladı.

Cazın əsas xüsusiyyətləri improvizasiya (hazırlaşmadan, bədahətən ifa etmə), ritm sərbəstliyi və geniş melodik nəfəsdən ibarətdir. Ritmdəki müntəzəm vurğuların ("bit") və bu vurğulardan yayınmaların ("svinq") mövcudluğu caz musiqisinə özünəməxsus rəngarənglik gətirir.

"Svinq" - (ingiliscə - "yırğalanma") cazın əsas ifadə vasitələrindən biridir.

Afrika xalq musiqi ənənələrini özündə birləşdirən caz musiqisində ritm sərbəstliyi və zərb alətlərinin geniş istifadə edilməsi ilə yanaşı müxtəlif alətlərdə danışıq intonasiyalarının təqlid edilməsi mühüm yer tutur.

Zənci musiqiçilərin ifa etdikləri əsərlər adətən qısa solo motivin (çağırış intonasiyasının) xor və ya instrumental ifa ilə növbələşməsindən ibarət olurdu. Caz musiqiçiləri həm solo, həm də kollektiv halında improvizasiya etməyi bacarırdılar.

Cənubi Amerikanın Yeni-Orlean şəhərində təşəkkül tapmış ənənəvi cazın erkən mərhələsi üçün kollektiv improvizasiya əsas idi. Erkən Yeni-Orlean cazı daha sonra Çikaqo cazı ilə birləşərək "diksilend" üslubu adlandırılır. 20-30-cu illərdə sonralar "klassik caz" adı almış "svinq" üslubu geniş yayılır. "Svinq" üçün yeni tip orkestrin ("biqbend") yaranması səciyyəvi idi.

"Biq-bend" (ingiliscə - "böyük-dəstə orkestr") üçbölmədən ibarət idi: I saksofonlar bölməsi (sonralar klarnet də daxil edilir), II - "mis" alətlər bölməsi (trubalar və trombonlar), III - ritmik bölmə (fortepiano, gitara, kontrabas, zərb alətləri).

Yarandığı gündən indiyədək caz musiqisi çoxşaxəli inkişaf yolu keçmiş, onun bir çox cərəyanları və məktəbləri (bi-bop, proqressiv, xard-bop, soul-caz. caz-rok, fri-caz, simfo-caz və s.) yaranmışdır.

Caz musiqisinin mahir ifaçıları və yaradıcıları olan Lui Armstronq, Dyuk Ellinqton, Benni Qudmen, Qlen Miller, Ella Fiscerald, Bessi Smqet və b. adları artıq bütün dünyada məhşurlaşmışdır.

Caz elementlərindən iri formalı musiqi əsərlərində (simfoniya, opera, konsert) istifadə edilməsi ("simfo-caz") sayəsində bir sıra görkəmli sənət əsərləri yaranmışdır:

C. Gerşvinin "Blyuz üslubunda rapsodiya", "Porqi və Bess" operası; D. Miyonun "Dünyanın yaranması" baleti; A. Eşpayın orkestr üçün Konserti; Q. Qarayevin "İldırımlı yollarla" baleti, səs və caz orkestr üçün "Üç noktürn" (L. Xyuzun sözlərinə) və s.

Caz musiqisinin Rusiyaya gəlişi 20-ci illərə təsadüf edir. Bu dövrdə V. Parnax, A. Sfasman, L. Teplitskinin caz-orkestrləri yaranır. L. Ğtyosovun "Tea caz" orkestri xüsusilə məşhur olmuşdur.

1939-cu ildə Azərbaycanda görkəmli bəstəkarlar Niyazi və Tofiq Quliyev tərəfindən ilk Dövlət Caz Orkestri təşkil olunmuşdur. Sonralar R. Bdhböğgvök, Rauf Hacıyevin, Rafiq Babayevin rəhbərliyi ilə caz orkestrləri fəaliyyət göstərmişdir.

Azərbaycanda milli cazın, yeni caz-muğam üslubunun yaranması virtuoz pianoçu və istedadlı bəstəkar Vaqif Mustafazədənin adı ilə bağlıdır. Onun davamçılarından Rafiq Babayev və Vaqif Sadıxovun adı çəkilə bilər.

Cəngi - Hələ qədimdən Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq və cəngavərlik ruhunu ifadə edən gümrah və şən musiqi əsəridir. Cəngi pəhləvan yarışlarında ("pəhləvanı"), cıdır düzündə, zorxana oyunlarında səslənir. Adətən, cəngi zurnaçılar dəstəsi tərəfindən ifa olunur. Ölçüsü 2/4-dir.

Professional musiqidə bəstəkarlarımız tərəfindən cənginin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən çox geniş istifadə olunmuşdur. Buna parlaq misal olaraq Ü. Hacıbəyovun "Koroğlu" operasının III pərdəsindən cəngavərlər rəqsini göstərmək olar.

Cingənə - Azərbaycanın milli çalğı aləti tarın iki cüt ən zil simi belə adlanır. Bunlardan bir cütü tarın ağ simindən bir oktava yuxarı, o biri cütü isə tarın sarı simindən bir oktava yuxarı köklənir. Cingənə simlərini ilk dəfə XIX əsrdə Azərbaycanın görkəmli tarzəni, ustad sənətkar Mirzə Sadıq Əsəd oğlu (Sadıqcan) tətbiq etmişdir. Cingənə simlər həm tarın ümumi rezonasını artırır, həm də ifaçı tərəfindən mizrab ilə vurulduqda xüsusi effekt verir.

 

ahargah - (farsca hərfi mənası - "çahar" - "dörd", "gah" - mövqe, məkan, vəziyyət) - Yaxın Şərq xalqları musiqisində ən çox şöhrət qazanmış muğamlardan biridir. Eyni zamanda Şərq musiqi sinin, başlıca məqam(lad) əsaslarından biri anlamında da işlənir. Qədim Şərq alimlərinin fikrincə, çahargah məqamı göy gurultusu ilə əlaqədar olaraq yaradılmışdır.

Ü. Hacıbəyov çahargah məqamının dinləyicidə coşqunluq və ehtiras hissi oyatdığını qeyd edir. Bəstəkar "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" elmi əsərində "Çahargah" məqamının səs sırasını belə müəyyən etmişdir (mayə pərdəsi oktavanın "do" səsidir).

XIX əsr Azərbaycan musiqisində "Çahargah" dəstgahı aşağıdakı muğam şöbələrindən ibarət idi: "Çahargah", "Segah", "Zabol", "Yədi-hasar", "Müxalif", "Məğlub", "Mənsuriyyə", "Zəmin-xara", "Mavərənnəhr", "Hicaz", "Şahnaz", "Azərbaycan", "Əşiran", "Zəng-şötör" və "Kərkuki".

Sonralar, "Cahargahın" tərkibi dəyişmiş, o bəzi guşələrdən azad olmuş və dəstgah kimi daha da təkmilləşmişdir. Hazırda "Çahargah" muğam dəstgahı aşağıdakı şöbələrdən ibarətdir: "Bərdaşt", "Mayeyi-Çahargah", "Bəstə-Nigar", "Hasar", "Müalif", "Qərrə", "Müxalif", "Mənsuriyyə", "Hüzzal", "Çahargaha ayaq".

Xalq şairi B. Vahabzadə "Muğam" poemasında "Çahargah" muğamı və onun ayrı-ayrı şöbələri haqqında obrazlı şəkildə söz açaraq, ona bədii-estetik cəhətdən yüksək qiymət vermişdir.

"Çahargah" muğamının intonasiyalarından Azərbaycan professional musiqi yaradıcılığında çox geniş istifadə edilmişdir. Buna misal olaraq Ü. Hacıbəyovun bir sıra muğam-operalarını, "Koroğlu" operasını, "Cahargah" fantaziyasını, A. Zeynallının skripka ilə fortepiano üçün yazılmış "Çahargah" pyesini və b. göstərmək olar.

Çakona - müəyyən bir mövzunun bas səsində dəyişilməz şəkildə təkrarlanmasına (basso-ostinato) əsaslanan polifonik variasiyadır. Bu zaman melodiya üst səslərdə müxtəlif şəkillərdə dəyişdirilərək variasiya edilir. "Shacun" -fransız sözü olub "hər dəfə - kimi tərcümə edilir. Yəni, hər dəfə mövzu bas səsində təkrarlanır. Çakonanın mənşəyi tez tempdə ifa edilən qədim ispan rəqsi ilə bağlıdır. XVII əsrdə çakona Fransanın saray baletinə daxil olur və yavaş tempdə ifa edilərək təntənəli mahiyyət daşıyır. XVIII əsrdən etibarən "çakona" artıq rəqs musiqisi deyil, rolifonik variasiya (dəyişilməz bas) formasında yayılmış pyes anlamında işlənir. Adətən çakona ciddi, təntənəli, bəzən faciəvi məna kəsb edir. İ. S. Baxın solo skripka üçün re-minor Çakonası buna parlaq misal ola bilər. İ. Bramsın IV simfoniyasının son hissəsi də quruluşca "çakonaya" yaxındır.

Çardaş - macar xalq rəqsidir (macar sözü olan "csarda" - meyxana deməkdir). Çardaş rəqsi 2 hissədən ibarətdir: yavaş və cəld. Ölçüsü 2/4-dir, kəskin sinkopa ritmi ilə seçilir. Çardaş rəqsinin elementlərindən bir sıra məşhur musiqi əsərlərində istifadə edilmişdir: F. Listin "Macar rapsodiyaları", İ. Bramsın "Macar" rəqsləri", P. Çaykovskinin "Qu gölü" baleti və s.

Çastuşka - XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada yaranmış rus xalq mahnı janrı olub, kiçik kupletin çox sayda tez-tez təkrarlanmasına əsaslanır (rusca "çastıy" - tez-tez). Məzmun etibarilə çox müxtəlifdir: kəskin satira, şən yumor, zarafat, bəzən isə lirik, iztirab hisslərini əks etdirir. Çastuşkaların ritmi dəqiq (ikisaylı) və rəqsvaridir. Mahnıların oxunuşu danışıq intonasiyalarına yaxın olub qarmoşka və ya balalayka alətləri ilə müşayiət edilir. Rus bəstəkarları bu janrın özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətlərindən öz əsərlərində istifadə etmişlər. Məsələn: R. Şedrinin fortepiano ilə orkestr üçün konsertində, "Yalnız məhəbbət deyil" ("Kd ogıhig ıcbgvh") operasında çastuşkalardan istifadə edilmişdir.

Çelesta - klavişli dillə çalınan zərb aləti olub, kiçik pianonu xatırladır. 1788-ci ildə Parisdə yaradılmış çelesta fortepiano mexanizminə əsaslanır. Metal lövhələrdən ibarət klavişlərə kiçik çəkiclərlə vurduqda çox incə, cingiltili səs alınır (İtalyanca "çelesta" "ilahi" deməkdir). Çelestanın tembri arfanin tembrinə çox yaxındır. Onun diapazonu birinci oktavanın "do" notundan başlayaraq dörd oktavanı əhatə edir.

Çelestanı orkestr tərkibinə ilk dəfə fransız bəstəkarları daxil etmişlər. P. Çaykovskinin "Voyevoda" simfonik balladasında və "Şelkunçik" baletində çelestadan istifadə edilmişdir. XX əsr bəstəkarlarının simfonik əsərlərində çelestaya tez-tez rast gəlmək olar. D. Şostakoviçin V simfoniyası, B. Bartokun simli alətlər, zərb alətləri və çelesta üçün "Musiqi" əsəri və s.

Çəng - Qədim zamanlardan Azərbaycanda mövcud olan üçbucaq şəklində simli, dartımlı musiqi alətidir. Üst qolu at boynu tərzində düzəldilir və baş (yuxarı) tərəfində gözəllik üçün iri ipək qotaz salladılır.

XV əsr görkəmli Azərbaycan musiqi alimi Əbdül Qadir Marağayı "Came-Əlhan" kitabında yazır ki, əvvəllər çəngə 24 sim qoşulmuş və bu simlər qoşa bağlandığından alətdən 12 müxtəlif səs əldə etmək mümkün olmuşdur.

Beləliklə, çəngdə bir oktava daxilində bütün xromatik qamma səslərinin əldə edilməsinin mümkün olduğu müəyyən edilir.

Çəng böyük Azərbaycan şairləri Nizami və Füzulinin əsərlərində sevilərək vəsf edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Bədəlbəyli. "İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti". Bakı. "Elm" nəşriyyatı, 1969.

 


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English Back to Home About site