Üzeyir Hacıbəyovun haqqinda söz      
      
          
1  
UZEIR HACIBEYOVUN HAQQINDA SOZ

Səadət Qarabağlı
İSTEDADLI,QAYĞIKEŞ PEDAQOQ

Raziyə Əliyeva
İKİ DOST, İKİ SƏNƏTKAR

Səadət Qarabağlı
ÜZEYİR HACIBƏYOV - PUBLİSİST

Afet Novruzov
ÜZEYİR HACIBƏYOVUN TARIN
NOT İFAÇILIĞINDA ROLU


 
 

Композитор большого таланта, видный азер-байд-жанский деятель, Узеир Гаджибеков всю свою жизнь посвятил развитию азербайджанской музыкальной культуры. Его ученики и последователи - азербайджанские композиторы - достойно занимают одно из видных мест в музыкальном искусстве. И в этом огроманая заслуга Узеира Гаджибекова.

Дмитрий Шостакович.

Azərbaycan opera sənətinin inkişafı, öz qьdrətli istedadını xalqa sərf etmiş Üzeyir Hacıbəyovun adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Üzeyir Hacıbəyov bütьn yaxın Şərq aləmində ilk opera olan "Leyli və Məcnun", eləcə də ən yaxşı operalarından biri olan, Azərbaycan mədəniyyətinin gözəl incilərindən sayılan "Koroğlu"nun mьəllifidir. Gцzəl bəstəkarımızın yaradıcılıq yolu heç bir zaman dinclik bilməyən, daim musiqi yaradıcılığının yüksəkliklərinə can atan, цz sənətkarlığını yorulmadan cilalandırmağa çalışan böyьk bir istedadın inkişafını əks etdirən parlaq bir nümunədir.

Qara Qarayev.

Üzeyir bəy mənim fikrimdə elə ilk gцrьşьmьzdən mehriban, qayğıkeş, təvazökar bir insan kimi qalmışdır... O, məni özьnə xas təmkinlə, zox mehriban bir mьnasibətlə qarşıladı. O gündən başlayaraq, ömrьnьn axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli mьnasibətini duydum. İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütьn varlığımla ona bağlandım.

Fikrət Əmirov.

Музыка Гаджибекова до сих пор оказывает пло-дотворное влияние на развитие музыкального твор-чества народов Востока как в нашей стране, так и за рубежом.

Узеир Гаджибеков был для меня учителем и вдох-новителем в творческих исканиях. Когда я начинал свой путь в искусстве, этот авторитетный и умный человек, замечательный композитор поддержал меня, одобрил линию, которую я выбрал.

Арам Хачатурян.

Знакомство с этим удивительным человеком еще в 30-х годах доставило мне большое удовольствие. Узеир Гаджибеков, наделенный незаурядным умом, тонким чувством юмора, первыми же своими при-ветственными словами, особой интоннацией вызывал огромную симпатию, которая с каждой новой встречей, с каждым годом возрастала. Мы стали иск-ренними друзьями.

Юрий Шапорин.


 
1  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English Back to Home About site