MÜSLÜM MAQOMAYEV:        
ƏSRLƏRİN AYRICINDAN BİR NƏZƏR
      
  Aida HÜSEYNOVA           
1   2   3   4   5  
  Z. Səfərova
XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyətı

A. Hüseynova
M. Maqomayev. əsrlərin ayrıcından bir nəzər

Ş. Hüseynov
Açılmamış səhifələr

S. Fərəcov
Əgər onlar da tamamlansaydı, yaşasaydı

English English
make printcopy print copy
        
Bul-bul Muslim Magomayev
Opera "Nargiz"
Video: First

Digәr nәticәmiz ondan ibarәtdir ki, Müslüm Maqomayev bir çox әsaslı yaradıcı ideyaları sınaqdan keçirib milli bәstәkar yaradıcılığının tәrәqqisini stimullaşdırmışdır. Əksәr hallarda bu, Hacıbәyovun yeniliklәri idi vә onlar sanki qabaqcadan Maqomayev irsindә "kamillik sınağı" keç әrәk, eyni zamanda orijinal tәrzdә әks olunmuşdur. Lakin Maqomayev özü dә keçilmәmiş әnәt zirvәlәrini cәsarәtlә fәth etmiş, bir sıra gözәl ideyalar irәli sürmüşdür. Onlar Azәrbaycan musiqisinin sonrakı tәkamül mәrhәlәlәrindә öz inkişafını tapmışdır. Hәr iki halda sәnәtkara xas olan dövrün bәdii tәlә batını duymaq, yeniliyi hiss etmәk qabiliyyәti, hәmçinin sәnәtdә öz cığırı ilә addımlamaq istәyi özünü bariz göstәrmişdir. Deyilәn keyfiyyәtlәr bәstәkarın parlaq iste'dadı üz әrinә gәlәrәk Müslüm Maqomayevin tәkrarolunmaz musiqi dünyasını yaratmışdır. Bu dünya XX әsr Azәrbaycan musiqisinin әn gözәl sәhifәlәrindәn biri kimi daim yaşayacaq.


1. Mә 'lumdur ki, bariton tembri artıq Hacıbәyovun "Leyli vә Mәcnun" (Nofәl) vә "Əsli vә Kәrәm" (Qara Keşiş) operalarında istifadә edilmişdi.

2. Burada vә daha sonra mәqalәdә Azәrbaycan EA Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan arxiv materiallarından istifadә olunub. (f.25.)

 
1   2   3   4   5  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English About site