"Musiqi dünyası" № 1-2 (82/83) 2020

24.09.2020

Mündəricat / Content

Article №1;8343 - 8348 pages.
Zemfira SƏFƏROVA. GÖRKƏMLİ MUSİQİ TƏDQİQATÇISI VƏ PEDAQOQ
Abstract | Text html | Text PDF

Article №2;8349 - 8353 pages.
Rəna MƏMMƏDOVA. FİRƏNGİZ ƏLİZADƏ: MUSİQİYƏ BAĞLI SƏNƏTKAR
Text html | Text PDF

Article №3;8354 - 8380 pages.
Zümrüd AXUNDOVA-DADAŞZADƏ. CAVANŞİR QULİYEV: TOTAL MUSİQİ XTARIŞLARINDA (ikinci məqalə)
Abstract | Text html | Text PDF

Article №4;8381 - 8388 pages.
Сабохат МУРАТОВА (Узбекистан). ФОРМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ И ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
Text html | Text PDF

Article №5;8389 - 8399 pages.
Tariyel Mammadov. TYPOLOGY OF ASHIG SONGS
Text html | Text PDF

Article №6;8400 - 8414 pages.
Mohammad RANJBARI, A.Semih BİREL (Türkiyə). AQŞİN ALİZADE’NİN “CƏNGİ” ESERİNİN KLASİK GİTAR DÖRTLÜSÜNE UYARLANMASI
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;8415 - 8448 pages.
К.С. РАХИМОВ (Таджикистан). СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКИХ НАПЕВОВ ЭПОСА ГУРГУЛИ
Text html | Text PDF

Article №8;8449 - 8456 pages.
Sevinc ƏLƏSGƏROVA. İNCƏSƏNƏTİN MƏNƏVİ MƏZMUNU: MİLLİLİK VƏ ÜMUMBƏŞƏRİLİYİN NİSBƏTİ
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;8457 - 8462 pages.
Gülnaz Mədətova. ƏMƏKDAR RƏSSAM FƏRMAN QULAMOVUN YARADICILIĞINDA FƏLSƏFİ MOTİVLƏR
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;8463 - 8470 pages.
Эльнара МИРЗОЕВА. ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Abstract | Text html | Text PDF