BİZİM SAYTLAR / OUR SİTES

 

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası
http://musicacademy.edu.az

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası
MUSİQİ LEKTORİYASI
http://lecture.musigi-dunya.az

Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası
Electron Musigi Library of Pupils
http://mk.musigi-dunya.az

Explanatory dictionary of ashyq art
http://ashygart.musigi-dunya.az

Azərbaycanın Ənənəvi Musiqisi
The Traditional Music of Azerbaijan
http://enene.musigi-dunya.az

Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı
The Azerbaijani Union Of Theatre Workers
http://teatrittifaqi.az

Saz məktəbi
The school of saz
http://saz.musigi-dunya.az 

Azərbaycan ənənəvi musiqisi atlası
Atlas of tradition music of Azerbaijan
http://atlas.musigi-dunya.az

"Kitabi Dədə-Qorqud" ensiklopediyası
"The book of Dede-Gorgud" ensiklopediyasi
http://dede.musigi-dunya.az 

Əfrasiyab Bədəlbəyli. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti
Afrasiyab Badalbeyli. Defining monographic music dictionary
http://lugat.musigi-dunya.az

Üzeyir Hacıbəyli. "Arşın mal alan".
Uzeyir Hajibeyli. "Arshin mal alan"
http://arshin.musigi-dunya.az

Üzeyir Hacıbəyli portalı.
The portal of Uzeyir Hajibeyli
http://uzeyir.musigi-dunya.az

Azərbaycan tarixinin canlı səsləri
Living voices of history
http://voices.musigi-dunya.az

Elektron kitablar
Electron books
http://e-kitab.musigi-dunya.az 

Azərbaycan teatrı: dünən, bu gün, sabah
Theatre of Azerbaijan: yesterday, today, tomorrow
http://azteatr.musigi-dunya.az

Xan Şuşinski. Virtual muzeyi
Virtual museum of Khan Shushinki
http://xan.musigi-dunya.az

Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəyli
Peaple's artist Shamsi Badalbeyli
http://shamsi.musigi-dunya.az

Muğam ensiklopediyası
Encyclopedia of mugham
http://mugam.musigi-dunya.az

"Azərbaycan musiqi teatrı" Virtual muzeyi
"Azerbaijan music theatre" Virtual museum
http://museum.musigi-dunya.az

Rəsul Rza. Memorial sayt
Rasul Rza. Memorial site
http://rasulrza.musigi-dunya.az

İlyas Əfəndiyevin virtual muzeyi
The virtual museum of Ilyas Afandiyev
http://ilyasafandiyev.musigi-dunya.az 

Elçin. Şəxsi sayt
Elchin. Personal site.
http://elchin.musigi-dunya.az 

Azərbaycanın fotosənədlər irsi
Photo heritage of Azerbaijan
http://photoirs.musigi-dunya.az

Ü.Hacıbəyli. "O olmasın, bu olsun".
U.Hajibeyli. "If Not This One, That One"
http://meshadi.musigi-dunya.az

Əfrasiyab Bədəlbəyli. Memorial sayt
Afrasiyab Badalbeyli. Memorial site
http://afrasiyab.musigi-dunya.az  

"Harmony" beynəlxalq musiqi-kulturoloji jurnalı
"Harmony" international music cultural magazine
http://harmony.musigi-dunya.az

Ü.Hacıbəyli. "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları"
U.Hajibeyli. "Principles of Azerbaijan folk music"
http://musbook.musigi-dunya.az

Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası
Jalili Mammadguluzadeh's encyclopedia
http://calilbook.musigi-dunya.az

Azərbaycanın epistolyar irsi
Epistolary heritage of Azerbaijan
http://epistolyar.musigi-dunya.az

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Mediateka
The Union of Azerbaijan writers. Mediateka
http://mediateka.musigi-dunya.az

Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası
The encyclopedia of Azerbaijan theatre
http://teatrlugati.musigi-dunya.az

Ü.Hacıbəyli ensiklopediyası
U.Hajibeyli's encyclopedia
http://uzeyirbook.musigi-dunya.az

Tofiq Quliyev. Memorial sayt
Tofig Guliyev. Memorial site
http://tofiqquliyev.musigi-dunya.az

Ü.Hacıbəyli. "Leyli və Məcnun"
U.Hajibeyli. "Leyli and Mejnun"
http://leyli-mejnun.musigi-dunya.az

C.Cabbarlı adına Azərbaycan Teatr Muzeyi
Azerbaijani Theatre Museum named of J.Jabbarli
http://teatrmuzeyi.musigi-dunya.az

Qara Qarayev. Memorial sayt
Gara Garayevş Memorial site
http://qara-qarayev.musigi-dunya.az