BİZİM NƏŞRLƏR / OUR PUBLICATIONS

 

Çap məhsulları / Printed publications

   
Azərbaycan klassik aşıq havaları. Əlavə CD. 2009-cu il. s.432
Classical tunes Azerbaijan's ashigs. CD in appendix. 2009-cu. p.432
"Koroğlu aşıq havaları". Əlavə CD. 2010 il. s.372
"Koroghlu ashig's tunes". CD in appendix. 2010. p.372
Ü.Hacıbəyli. "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları."
Dərslik: çap və DVD nəşr. 2010 il. s.176
U.Hajibeyli. “Principles of Azerbaijani folk music”.
Print and DVD manuals. 2010. p.176
Karaoke. Azərbaycan xalq mahnıları və klassik romansları. 2010 il. s.128
Karaoke. Azerbaijani folk songs and classical romances. 2010. p.128
"Azərbaycan aşıq yaradılığı". Dərslik. Əlavə 2 CD. 2011 il. s.648
"Creativity Azerbaijani ashigs". CD in appendix. 2011. p.648
""Yüz şairi yüz şeiri". Azərbaycan klassik poeziyası.
Dərs vəsaili. DVD təlimat kitabçası. 2011 il, s.208
"One hundred poems of the one hundred poets". Azerbaijani classical poetry.
Print and DVD manuals. 2011, p.208
"Azərbaycan bəstəkarlarının 50 mahnısı". Karaoke.
Dərs vəsaili. DVD təlimat kitabçası. 2011 il, s.184
"50 songs of Azerbaijani composers." Karaoke.
Print and DVD manuals. 2011, p.184
"Azərbaycanda yaşayan xalqların 50 mahnısı". Karaoke.
Dərs vəsaili. DVD təlimat kitabçası. 2011 il, s.168
"50 songs of people living in Azerbaijan" Karaoke.
Print and DVD manuals. 2011, p.168
"Azərbaycan dilini öyrənirik". Karaoke. Əlavə 2 CD. 2012 il, s. 280
"Studying the Azerbaijani language". Karaoke. 2 CD in the appendix. 2012, p.280
İzahlı Muğam Lüğəti (ingilis). Əlavə 4 CD. 2013 il, s.117
Explanatory Mugham Dictionary (english). 4 CD in the appendix. 2013, p.117
"Koroğlu türk epik mahnılar" (ingilis). Əlavə CD. 2013 il. s.432
"Koroglu Turkic epic songs" (english). CD in appendix. 2013. p.432

"Bakı Musiqi Akademiyası" buklet (ingilis). Əlavə CD. 2013 il. s.24
"Baku Music Academy" booklet (english). CD in appendix. 2013. p.24

"Azərbaycan xanəndələri" təqvim - 2005 il.
"Azerbaijan khanandas" calendar - 2005

"Azərbaycanın Görkəmli Tar İfaçıları" təqvim - 2014 il. Əlavə CD.
"Prominent Azerbaijan Tar Players" calendar - 2014. CD in appendix.

Əfrasiyab Bədəlbəyli. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti.
B., 2017. 472 s.

Afrasiyab. Badalbeyli. Explanatory Mugham Dictionary.
B., 2017. 472 s.

 

 

   

Elektron nəşrlər / Electronic publications

   
Azərbaycanın Etnik Musiqisi. Audio CD. 2005 il.
Ethnic music of Azerbaijan. Audio CD. 2005
Uzeyir Hajibeyli. Multimediya DVD. 2005 il.
Uzeyir Hajibeyli. Multimedia DVD. 2005.
Uzeyir Hajibeyli. "O olmasın, bu olsun" musiqili komediya.
Multimediya DVD. 2005 il.
Uzeyir Hajibeyli. "If Not This One, That One".
Multimedia DVD. 2005.
Üzeyir Hacıbəyli. "Arşın Mal Alan" musiqili komediya.
Multimediya DVD. 2005 il.
Uzeyir Hajibeyli. "Arshin Mal Alan".
Multimedia DVD. 2005.
Qara Qarayev. Multimediya DVD. 2005 il.
Gara Garayev. Multimedia DVD. 2005.
"This is our Azerbaycan" Atlas of traditional music of Azerbaycan.
DVD with booklet. 2006 il.
"Rəşid Behbudov". Azərbaycan xalq mahnıları.
Audio CD. 2006 il.
"Rashid Behbudov". Azərbaycan xalq mahnıları.
Audio CD. 2006 il.
Vagif Mustafazadeh. DVD Album (2 DVD with booklet) 2006 il.
Qara Qarayev. Böyük Azərbaycan bəstəkarı 90 illiyinə həsr olunmuş.
Multimediya mini-CD. 2008 il.
Gara Garayev. Devoted to the 90 anniversary of the great Azerbaijani composer. Multimedia mini-DVD. 2008.
Traditional Music of Azerbaijan peoples.
Audio CD with booklet. 2011 il.

"Videoesse. İlyas Əfəndiyev" Video DVD. + Buklet "İlyas Əfəndiyev.100"
(6 dilində: azərbaycan, ingilis, rus, fransız, alman, ispan). 2014 il.
"Videoesse. Ilyas Afandiyev" Video DVD. + Booklet "Ilyas Afandiyev. 100"
(6 languages​​: Azerbaijani, English, Russian, French, German, Spanish). 2014.

"Azərbaycan yaşayan azsaylı xalqların mahnıları" Audio CD.
Buklet (5 dilində: azərbaycan, ingilis, rus, fransız, alman). 2014 il.
"The songs of Azerbaijan minority people" Audio CD.
Booklet (5 languages​​: Azerbaijani, English, Russian, French, German). 2014.

Azərbaycanın ənənəvi musiqisi.
Azərbaycan respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.
Kitabça (az, ru, ing., fr., alm., isp.)
Əlavə 2 CD. 2015.
Traditional music of Azerbaijan.
Booklet (6 languages​​: Azerbaijani, English, Russian, French, German, Spain). 2 audio CD.