HAQQIMIZDA / ABOUT US

     

1999-cu il sentyabrın 18-də, "Üzeyir musiqi günü"ndə respublikamızın musiqi ictimaiyyətinə yeni bir nəşr təqdim olundu.

Bu, "Azərbaycan musiqisi üçüncü yüzillikdə" proqramına əsaslanan, ilk dəfə həm azərbaycan, həm də rus və ingilis dillərində dərc olunan elmi-pedaqoji, tənqidi-publisistik və mədəni-maarif musiqi jurnalı olan "Musiqi Dünyası" idi. Jurnal Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının, Bakı Musiqi Akademiyasının və "Koroğlu - T" firmasının təsisçiliyi ilə ərsəyə gəlmişdi.

Redaksiya heyətinin tərkibi xalq artistləri, elmlər və fəlsəfə doktorları, professorlar, əməkdar elm və incəsənət xadimlərindən ibarətdir. Jurnalın baş redaktoru və naşirı Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor Tariyel Məmmədovdur.

XXI əsrin astanasında nəşrə başlayan "Musiqi Dünyası" jurnalı müstəqil Azərbaycan Respublikasının elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri üçün əsl tribunaya çevrilmiş və yarandığı gündən bütün ictimaiyyət üçün adına uyğun bir missiya həyata keçirərək, musiqi dolu bir dünya yaratmışdır. Jurnalın çap versiyası ilə yanaşı, internet versiyası da fəaliyyət göstərir ki, bu da onun oxucu auditoriyasının genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Son illərdə isə "Musiqi Dünyası" radiojurnalı-nın efirdə yayımlanması milyonlarla dinləyicilərə musiqi elmimizin və mədəniyyətimizin nailiyyətlərini çatdırmağa şərait yaradır.

Bu gün elmi-pedaqoji, tənqidi-publisistik və mədəni-maarif, kulturoloji aspektləri bir araya gətirən jurnal yenilikləri işıqlandıran nüfuzlu bir mətbuat orqanı olmaqla yanaşı, qloballaşma dövrünün meydana gətirdiyi dünya virtual məkanında mədəniyyətlərarası dialoq, Azərbaycan musiqisinin III minilliyə çatdırılması, milli musiqi irsinin qorunması və təbliği, musiqişünaslığın aktual problemlərinin önə çəkilməsi, müasir musiqi təhsili ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirilməsi, Azərbaycan musiqi irsinin dünya internet məkanına çıxarılması, beynəlxalq əlaqələrin yaradılması kimi missiyanı həyata keçirərək, milli mədəniyyət müstəvisində, ölkəmizin musiqi həyatında çox böyük rol oynayır.

"Musiqi dünyası"nın fəaliyyətinin mühüm istiqamət-lərindən biri kimi Azərbaycanın qeyri–maddi sərvətlərinin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması, milli musiqi xəzinəsinin dünyada təbliğini qeyd etmək lazımdır. Bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlər sırasında Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında hazırlanmış "Qarabağ xanəndələri" (4 dildə təqdim edilmiş albom və 24 CD disk daxil olmaqla), "Muğam ensiklopediyası" (kitab və 24 CD disk daxil olmaqla) layihələri xüsusilə vurğulanmalıdır. Azərbaycan muğamının dirçəldilməsi və dünyada təbliği məqsədlərinə xidmət edən bu nəşrlər və elektron versiyalar muğam dünyasının görkəmli simalarını, təkrarolunmaz ifalarını canlandıran zəngin mənbələrdir.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Rabitə və İmformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin dəstəyilə yaradılan "Qara Qarayev", "Üzeyir Hacıbəyov", "Əfrasiyab Bədəlbəyli", "Şamsi Bədəlbəyli", "İlyas Əfəndiyev", "Rasul Rza", "Xan Şuşinski" kimi veb saytlar memorial saytlar sırasına daxildir.

Saytoqrafiyada xüsusi yer tutan "virtual muzeylər"in yaradılması ilk növbədə təbii ki, mədəniyyətimizin, elmimizin, irsimizin, milli mənliyimizin təbliğidir.

Bu mənada jurnal tərəfindən ərsəyə gələn Ü.Hacıbəylinin "Leyli və Məcnun", "O olmasın, bu olsun", "Arşın mal alan" əsərləri əsasında hazırlanmış elektron resurslar bütövlükdə Azərbaycan ədəbiyyatının, onun elminin təbliğinə və dünya ədəbi irsi xəritəsinin ayrılmaz bir parçası kimi təqdim olunmasına xidmət edir.

Təhsil sahəsində həyata keçirilən layihələr sırasında "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" (Bakı, 2010), "Kara-oke. Azərbaycan xalq mahnıları və klassik romansları" (Bakı, 2010), "Yüz şairin yüz şeiri" (Bakı, 2010), "Azərbaycan bəstəkarlarının 50 mahnısı" (Bakı, 2011),, "Azərbaycanda yaşayan xalqların 50 mahnısı" (Bakı, 2011), "Azərbaycan dilini öyrənirik" (2012), "İzahlı muğam lüğəti" (2013), və sair nəsrlər keçmiş nəsillərin bilik və təcrübə mənbəyi olan muğamların müasir informasiya – kompüter texnologiyaları vasitəsi ilə həm mətnli, həm də səsli formatda tədrisini nəzərdə tutur.

Digər bir qəbildən olan saytlar isə ümumilikdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyətinin əks-sədasıdır. Bunlardan "Azərbaycanın ənənəvi musiqisi atlası" respublikada yaşayan azsaylı xalqların folklorunu, "Azərbaycan diskoqrafiyası" XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış xanəndələrin qrammofon vallarında qorunan səsyazılarını, "Azərbaycan tarixinin canlı səsləri" və "Azərbaycanın epistolyar irsi" saytları isə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin - dövlət, elm, mədə-niyyət və incəsənət xadimlərinin, əmək və müharibə qəhrə-manlarının səsyazılarını, məktublarını özündə cəmləşdirərək, tarixi yaddaşın yaşadılmasına xidmət edir.

Veb-saytlarda informasiyaların üç dildə – azərbaycan, rus, ingilis dillərində verilməsi saytların auditoriyasının genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Belə ki, dünyanın istənilən guşəsində internet istifadəçiləri bu saytlar vasitəsilə Azərbaycan musiqisi, mədəniyyəti haqqında ətraflı məlumatlar əldə edə bilirlər.

Təsadüfi deyil ki, "Musiqi Dünyası" jurnalının elektron nəşrlər mərkəzi yaratdıqları veb-saytlara və Azərbaycan İnternet mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə dəfələrlə diplom və mükafatlara layiq görülmüşlər.

Bu sırada "Azerbaijan E-content - 2005" mükafatını, "İntellekt - 2005", "AWARD - 2007" mükafatını, "HUMAY - 2007" Milli mükafatını, "NETTY" Milli İnternet müsabiqəsinin (2006, 2007, 2008) mükafatlarını, Rusiyada keçirilən I "Kommunikasiyalı elmlər və təhsil üzrə ən yaxşı kitab" müsabiqəsində (2007) təltif edildikləri xüsusi diplomu vurğulamaq lazımdır.

Biz "Musiqi Dünyası" jurnalının kollektivi olaraq milli dəyərlərimizin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması kimi bir missiyanı həmişə ləyaqətlə dasıyır, yaradıcılıq əlaqələrimizin genişlənməsini arzulayırıq. Bizim yaradıcı ünsiyyətimiz musiqi dünyamızı zənginləşdirir, musiqimizi dünyaya tanıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, "Musiqi Dünyası" həyata keçirtdiyi hər bir layihə ilə Azərbaycan mədəniyyətinin nüfuzunun getdikcə daha da artmasına, dünya miqyasında genişlənməsinə, Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif aspektlərdə təbliğinə xidmət edir və bu həyati yüklü bir missiyanı hər zaman şərəflə həyata keçirəcəkdir.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

On September 18, 1999, a new publication was represented to the musical community of our republic on "Music day of Uzeyir".

It was the scientific-pedagogical, critical-publicistic and cultural-educational music journal "Musigi Dunyasi", based on the program "The Azeri music on the third millenium", which published in Azeri as well as in Russian and English. The journal was drafted by means of compilation, made by Azerbaijan Community of Composers, Baku Musical Academy and "Koroglu-T" company.

The composition of the editor staff includes the national art workes, doctors of science and philosophy, the professors and honoured scientific and art figures. The Editor-in-chief and publisher of the journal is Tariyel Mammadov, an honoured art figure, doctor of study of art and professor.

The journal "Musigi Dunyasi", started being published at the beginning of XXIth century, became the real tribune for scientific, cultural and art figures and established the world full of music by carrying out the mission appropriate to its name for all the people. The Internet version also operates and ensures conditions for expansion of the auditory of the readers in addition to the printed version of the journal. Over the last years, the broadcasting radio-journal "Musigi Dunyasi" on air ensures conditions for delivering achievements of science of music and culture to millions of the listeners.

Nowadays, the journal consisting of the scientific-pedagogical, critical-publicistic and cultural-educational aspects, plays an important role in making intercultural dialog in the world virtual sphere, established by the globalization period, raising up the level of Azeri music to the third century, preserving and propagating legacy of the national music, revealing the actual problems of musicology, paying attention to the issues, relating to the modern musical education, inclusion of the legacy of Azeri music in the world internet and the national-cultural field and "Musigi Dunyasi" of our country while carrying out the mission, regarding to establishment of the international relations.

It should be noted, that one of the main directions of operations carried out by the journal "Musigi Dunyasi" is preserving non-material resources of Azerbaijan and delivering them to the further generations, propagandization of the national music treasure in the world. For that purpose, the projects "Singers of Garabag" (including the albom, presented in four languages and 24 CD discs) drafted under the leadership of Mehriban Aliyeva, The President of the Fund named after Haydar Aliyev, The Fund of Friends of Azerbaijan Culture, a Goodwill ambassador of UNESCO and ISESKO and deputy, "Encyclopedia of Mugam" should be particularly emphasized among the taken measures. These publications and electronic versions that implement the purposes for reviving Azeri Mugam and its propagandization in the world are the abundant sources for reviving prominent figures of the Azeri mugam world and unique performances.

The Web-sites "Gara Garayev", "Uzeyir Hajibeyli", "Afrasiyab Badalbeyli", "Shamsi Badalbeyli", "Ilyas Efendiyev", "Rasul Rza", "Khan Shushinski" established by support of The Ministry of Culture anr Tourism of Azerbaijan, The Ministry of Communication and Information Technologies, include in the line of the memorial sites.

The Establishment of "virtual museums", which take special place in the Siteography, is firstly engagement in propaganda for our culture, science, legacy and national dignity in itself.

The electronic resources, prepared by this journal on the basis of "Leyli and Majnun", "If Not That One, Then This One", "Arshin mal alan", wholly service for representation of Azerbaijan literary as integral part of legacy of the world literary map and engagement in propaganda for its science for this sense.

"Basis of Azeri people's music" (Baku, 2010), "Karaoke. Azeri people's songs and classic romances" (Baku, 2010), "Hundred poems of hundred poets" (Baku, 2010),"50 songs of Azeri composers" (Baku, 2011), "We learn Azeri" (Baku, 2012), "Explanatory dictionary of Mugam" (Baku, 2013) and other prose works take into consideration of teaching mugams being as source of knowledge and practice of previous generations both by the texts, and the sound format by computer technology.

The other type of sites is wholly service for reverberation of Azerbaijan moral-culture. The site "Atlas of Azerbaijan traditional music" by preserving folklore of the little-number people, living in the territory of our republic, site "Azerbaijan discography" by preserving the sound recording of the singers, living at the beginning of XXIth century, in the vinyl discs of gramophone records and the sites of "Alive voices of Azerbaijan history" and "Azerbaijan Legacy of Epistolary" by preserving the sound recordings and letters of Azerbaijan prominent persons-state, scientific, cultural and art figures, labor and war heroes provide services for immortalization of historical memory.

Providing the information in three languages (Azeri, Russian and English) in the web-sites ensures the facilities to expand the auditory of sites, i.e Internet users from any parts of the world could get any detailed information on Azeri music and culture by these sites.

The electronic publication centre of journal "Musigi Dunyasi" has been awarded many times with the diplomas and rewards for the establishment of the electronic web-sites and services, made in the development of Azerbaijan Internet Culture. "Azerbaijan E-content - 2005" reward, "İntellekt - 2005", "AWARD - 2007" reward, "HUMAY - 2007" National Reward, "NETTY" rewards of National Internet Contests (2006, 2007, 2008), special diploma awarded in the contest I "The best book for communication sciences and education" (2007), held in Russia, should be specially noted among those rewards.

The "Musigi Dunyasi" is a scientific – pedagogical, critical – publicistic, cultural – educational, musical journal. 

We, as the staff of the journal "Musigi Dunyasi", carry out the mission as preserving the national values and delivering them to the further generations with dignity and desire the expansion of relations regarding to creative work.

Our creative communication enriches our musigi dunyasi and represent our music to the world. It should be noted that the journal "Musigi Dunyasi" provides services to increase authority of Azerbaijan culture, its expansion in the scale of the world, is promoting of Azerbaijan culture in the various aspects by the implementing each project.

We'll always carry out this mission with dignity.