"Musiqi dünyası" № 3-4 (84/85) 2020

23.12.2020

Mündəricat / Content

Article №1;8457 - 8463 pages.
İmruz Əfəndiyeva. Böyük sənət yolunun ən sədaqətli yolçusu - Vasif Adıgözəlov
Text html | Text PDF

Article №2;8464 - 8486 pages.
Александр ДЖУМАЕВ (Узбекистан). Абдурауф Фитрат и его современники на "музыкальном фронте" Узбекистана (20-30-е годы)
Text html | Text PDF

Article №3;8487 - 8495 pages.
Сейед Хосейн Наср. Влияние суфизма на традиционную персидскую музыку
Text html | Text PDF

Article №4;8496 - 8503 pages.
Рая АББАСОВА. На всю жизнь…
Text html | Text PDF

Article №5;8504 - 8514 pages.
Ahmet ALINCA. Türk halk oyunları bölüm mezunlarının sorunları ve çözüm önerileri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №6;8515 - 8524 pages.
Рена САФАРАЛИБЕКОВА. Кара Караев: имя, личность, мета-сюжет творчества
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;8525 - 8532 pages.
Фарида МАМЕДОВА. К проблеме этнокультуры и искусства
Abstract | Text html | Text PDF

Article №8;8533 - 8546 pages.
Кенуль НАСИРОВА. Загадка «Перевода в музыке»: по следам научной идеи Узеира Гаджибейли
Text html | Text PDF

Article №9;8547 - 8550 pages.
Имруз ЭФЕНДИЕВА. Лейла Мамедова-Фараджева (к 55-летию со дня рождения)
Text html | Text PDF

Article №10;8551 - 8556 pages.
Инна ПАЗЫЧЕВА. Гармония жизни (Гюльзар Махмудова - 50)
Text html | Text PDF

Article №11;8557 - 8577 pages.
Ираклий ГВЕНЦАДЗЕ. К вопросу о постановке дыхания в классе вокала
Abstract | Text html | Text PDF

Article №12;8578 - 8590 pages.
Ольга ГВЕНЦАДЗЕ. На пути к « Тристану». Вагнер, «Пять песен на слова М. Везендонк» (Wagner. “Wesendonk Lieder”)
Text html | Text PDF

Article №13;8591 - 8601 pages.
Рена САФАРАЛИБЕКОВА. Загадочный нарратив одного балетного Адажио
Abstract | Text html | Text PDF

Article №14;8602 - 8610 pages.
Anıl ÇELİK. Klarnet ifaçılığında qarşılaşan, “A-B” və “B-A” ladlarının keçilməsinin öyrənmə metodları
Abstract | Text html | Text PDF

Article №15;8611 - 8619 pages.
Nigar ABASOVA. Azərbaycan bəstəkarlarinin fortepiano əsərlərində məqam-intonasiya xüsusiyyətlərinin tədqiqi məsələləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №16;8620 - 8628 pages.
İlhamə XANKİŞİYEVA. A.Dadaşovun fortepiano və orkestr üçün 1 saylı konsertində milli lad-intonasiya ənənələrinin təzahürü
Abstract | Text html | Text PDF

Article №17;8629 - 8638 pages.
Mahirə QAYIBOVA. Bədii əsərlər əsasında hazırlanmış tamaşalarda yaradıcılıq və səhnə problemləri (Gəncə teatrının təcrübəsi əsasında)
Abstract | Text html | Text PDF