Redaksiya heyəti
Editorial board
Jurnalın siyasəti
Journal's policy
Müəlliflər üçün məlumat
Information for Authors
Məqalənin tərtibat qaydaları
Publication requirements
Abstracts Müəlliflər haqqında məlumat
About the authors


MÜƏLLIFLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT / INFORMATION FOR AUTHORS

     

Musiqi Dünyası jurnalı təqdim edilən materialları aşagıda qeyd olunmuş qaydada qəbul edir.

Materiallar redaksiyaya Microsoft Word fayllar formatında (faylın adı-müəllifin soyadı) elektron daşıyıcısı və ya elektron poçt vasitəsi ilə (musiqidunyasi@gmail.com) məktuba əlavə kimi təqdim edilir.

Biz həmçinin müəlliflərin materialın A4 formatlı kağızda çap olunmuş şəkildə bir nüsxəsinin poçt və ya şəxsən redaksiyaya təqdim etmələrini də xahiş edirik.

“Musiqi Dünyası” jurnalının redaksiyası.
Bakı AZ1014, Ş.Bədəlbəyli küçəsi 98

Göndərilmiş məqalələr müəlliflərə qaytarılmır.

Məqalələrin tərtibatı

Qeydlər və ədəbiyyat siyahısı daxil olmaqla məqalələrin həcmi 0,5-1,0 ç.v.   (20000-40000 çap işarəsi) olmalıdır; böyük həcmli məqalələr redaksiya heyətinin qərarı ilə qəbul oluna bilər. Kitablara resenziyaların, not nəşrləri, audio və video yazıların həcmi 0,25 vərəqdən (10000 çap işarəsi) artıq olmamalıdır.

Materiallar Times New Roman şrifti ilə yığılmalıdır.

Məqalələrin mətni A4 formatlı ağ vərəqdə, vərəqin bir üzündə yazılmaqla çap olunmalıdır. 


Mətnin sərhədləri:
Yuxarı -20 mm, aşağı – 20 mm, sol – 30 mm, sağ – 15 mm. Əsas yazı üslubu  - keql 14 bənd, sitat gətirmə - keql 12 bənd, sətirlərarası interval – 1, sətirbaşı – 1.3 sm, abzasdan əvvəl və sonrakı boşluqlar – 0, vərəqlərin nömrələnməsi – yuxarı sağ küncdə. Bərabərləşdirmə - hər iki tərəflidir.Məqalədə kursiv və aravermədən də istifadə etmək olar.

Məqalədə not nümunələri və qrafik təsvirlər də (şəkillər, cədvəllər) ola bilər. Onlar materiala daxil edilə bilər və ya ayrı fayl kimi əlavə oluna bilər. Not nümunələri not redaktorunda yığılmış MUS (genişlənmə *. mus) və ya TİFF (genişlənmə *. Tiff və ya tif) formatında qəbul edilir. Mətndə not nümunələrinə qeydlər yumru mötərizə ilə qeyd olunur: (3  - cü nümunə) Bütün qrafik təsvirlər TİFF formatında (LZW sıxılmasına yol verilir) və ya JPEG (minimal sıxılma ilə) 600 dpi – yə yol verilməklə (üzdən köçürmə natural həcmli, olmalıdır). Faylın adında müəllifi və materialın adını, həmçinin foto, şəkil və ya cədvəllərin sıra nömrələrini qeyd etmək lazımdır.

Məqalənin mətninə illüstrasiya və not nümunələrinin tam sadalanması əlavə edilməlidir. Ədəbiyyatdan sitat gətirmə və qeydlər sətiraltı olmalıdır. Sitat gətirmələrin sayları ərəb hərfləri ilə qeyd olunmalıdır.

 

Ədəbiyyat siyahısının tərtibatı

Ədəbiyyat siyahısı mətnin sonunda əlifba sırası ilə düzülür. Siyahıda mütləq nəşriyyat və kitabların səhifələrinin sayı, jurnal və məcmuələrdə çap olunan məqalələrin yerləşdiyi səhifələr qeyd olunmalıdır.

Bundan əlavə, bütün məqalələrin (kitab, məcmuə) adı kvadrat mötərizədə yerləşdirilmiş ingilis dilində verilməlidir.

Ədəbiyyat siyahısında rus dilində verilmiş nümunələr hərflərin kirildən latına çevrilmiş variantında verilməlidir. http://translit.ru/ saytında rus mətnlərinin latına çevrilməsi proqramından pulsuz istifadə etmək  (BGN variantını seçmək lazımdır) və tez bir zamanda lazım olan bütün hərflərin təsvirini almaq mümkündür. Bu nümünələr həm də kvadrat mötərizədə yerləşdirilmək şərtilə ingilis dilində verilməlidir.

Əlyazmalar yuxarıda qeyd olunan şərtlərə çavab vermədikdə çap olunmur, redaktə edilmir və rəyə verilmir. Məqalələrin müəllifləri verilən məlumatlar, sitatlar, qedlər və ədəbiyyat siiyahısı üçün məsuliyyət daşıyır. Mətndə üslub və faktlarla bağlı hər bir dəyişiklik müəlliflə razılaşdırılır.


Annotasiyaların tərtibatı

Məqaləyə rus dilində kiçik (aralıqlarla 1000 çap işarəsi olmaqla) və nisbətən iri həcmli ingilis dilində (aralıqlarla 2000 çap işarəsi olmaqla) annotasiyalar əlavə edilməlidir.

Annotasiyada məqalənin quruluşu haqda, yəni giriş, məqsəd və vəzifələr, metod, ümumiləşmələr və nəticə haqda kiçik məlumat verilməlidir. Xülasə mətndən ayrı çap olunur. Buna görə də, mətnin  məzmunu xülasədə məqaləyə istinad etmədən aydın ifadə olunmalıdır. Əgər məqalənin adı onun mətni haqda tam açıqlama vermirsə, bu zaman xülasədə mövzusu, predmeti və məqsədi haqda da məlumat verilir.

Məqalənin adı və məzmunu  və orada verilən məlumatlar xülasədə təkrar olunmamalıdır.

Açar sözlər 5-10 sözdən ibarət olmalıdır.

Annotasiya, açar sözlər və müəllif haqda məlumat azərbaycan, rus və ingilis dilində verilir. Redaksiya lazım olduqda annotasiya və müəllif haqda məlumat üzərində düzəliş aparmaq və ya ştatda olan tərcüməçiyə verib yeni variantını hazırlamaq hüququna malikdir. Müəllif haqqında məlumatın tərtibatı

Müəllif haqda məlumat 100 sözdən ibarət qısa bir mətn olmalıdır. Burada aşağıdakı məlumatlar verilməlidir:

 1. sizin tədqiqatçılıq maraqlarınızla bağlı iş yeriniz və
  vəzifəniz qeyd olunmalı;
 2. təhsiliniz və elmi dərəcəniz haqda qısa məlumat (əgər aspirant və ya dissertantsınızsa,
  ali məktəbin və işlədiyiniz mövzunun adı);
 3. son illər əldə etdiyiniz nailiyyətlər
  (nəşr olunmuş əsərlər, mühazirələr, konfranslar, konsert çıxşılarınız)

 4. Müəllif haqqında bu məlumatlar jurnalın nömrəsində çap olunacaq.

 Rəylərin verilmə qaydası

Redaksiyaya daxil olan bütün elmi məqalələr müstəqil rəyçiyə verilir. Məqalənin çapı resenziya əsasında həyata keçirilir. Məqalə resenziya üçün mövzuya uyğun sahədə işləyən mütəxəssisə təqdim edilir.

Rəy verilmə gizli, anonim şəkildə aparılır. Rəyçilərə təqdim olunan materialın müəllifin şəxsi əmlakı olduğu və bu haqda məlumatın yayılmaması haqda xəbərdarlıq edilir. Rəylər müəllifə resenzent haqqında heç bir məlumat (onun qolu, soyadı, iş yeri, vəzifəsi göstərilmədən) verilmədən göndərilir.

Resenzent məqalənin aktuallığını, onun mətninin və tədqiqat sahəsinin müasir dövrün tələblərinə uyğunluğunu, masbət və çatışmayan cəhətlərini, nəşr olunmasının məqsədəuyğunluğunu qeyd edir.

Əgər rəydə məqalədə düzəlişlər etmək haqda məsləhərlər verilirsə, onda rəyin mətni müəllifə düzəlişlər etmək və ya rəyçinin iradlarını arqumentli şəkildə rədd etmək üçün göndərilir. Əgər məqalə rəyçinin təklifi ilə çox böyük dəyişikliyə uğrayırsa, o yenidən həmin resenzentə göndərilir.

 

 

  

 

 

 

 

 

The magazine “Musigi dunyasi” (World of Music) receives the submitted materials in a below specified manner.

The materials will be submitted to the magazine office in a Microsoft Word files’ format (file’s name- author’s surname), via electron bearer or e-mail address (musiqidunyasi@gmail.com) as an appendix to the letter.

At the same time we kindly ask the authors to present one copy of a material in a printed form via a post or personally to the magazine office.

The office of the magazine “Musigi Dunyası”.
98, Sh.Badalbayli, AZ1014, Baku

The articles sent to the office are not subject of giving back.

Compiling of articles

The volume of articles taking into account all notes and list of references shall be 0,5- 1,0 printer’s sheet   (20000-40000 printers symbols); the articles with large volume may be received based on the decision to be issued by the editorial staff. The volume of  reviews for the books, note publications, audio and video records shall not be more than 0,25 page (10000 printer’s symbols).

The materials have to be typed in a script of Times New Roman.

The text of articles shall be printed on the white page of A4 format writing on one face of the page. 

Borders of the texts:
Upper -20 mm, bottom – 20 mm, left – 30 mm, right – 15 mm. The main writing style – em rule 14 points, quotation – em rule 12 points, interline interval – 1, indented line – 1.3 sm, spaces before and after paragraphs – 0, numbering of pages – in the upper right corner. Equalization – two sided. You may use in the article the italics and breaks.

The article may contain note samples and graphic descriptions (photos and schedules). They may be included the material or appended hereto as a separate file. The note examples are received in the format of MUS (expanding * mus) or TIFF (expanding*. Tiff or tif) typed on a note editing. The notes to the note examples in the text are made with the  round brackets: (the 3rd example). All graphic descriptions are presented in TIFF format (LZW compression is allowed) or JPEG (with minimal compression) in 600 dpi (copying has to be in natural volume). The name of the file has to contain the description of author and material’s name, numbers of photo, pictures or schedules.

The text of the article has to be appended with the full enumeration of illustration and note examples. Reference from literature or notes have to be footnotes. The number of citation has to be noted by Arabic letters.

Compiling of list of references

The list of references is drawn up at the end of the text in alphabetical order. The list has to contain the name of publication house and the number of the pages of the books, and the pages where the published articles in magazines and collections.
In addition, the name of all articles (books and collections) in square brackets in English language.

The examples given in the list of references in the Russian language have to be presented in a version converted from Cyrillic into Latin script. In the web site http://translit.ru/ you can use free of charge the software converting the Russian texts into the Latin script (you have to choose the version of BGN) and to receive the description of all letters. These examples have to be provided in English language arranged in square brackets.

If the manuscripts don’t meet the aforementioned conditions they will not be published, edited or submitted to the review. The authors of the articles are responsible for the provided information, notes and the list of references. Each changes related to the style or other facts will be agreed with the author.

Compiling of annotations

The article has to be appended with annotations, i.e. the small annotation in Russian language (with 1000 printer’s symbols with intervals) and in a large annotation (with 2000 printer’s symbols with intervals).

The annotation has to contain a short information in connection with the structure of the article, i.e. iintroduction, goals and duties, method and obligations, generalizations and the conclusion. The summary is published separately from the text. Therefore the content of the text has to be expressed clearly without any references to the article. If the name of the article doesn’t provide any information about the content, the summery will contain comprehensive information about the content, subject-matter and goal of the article.

The name and the content of the article and information provided herein will not be repeated in the summary.

The key words have to be consisted of 5-10 words.
Annotation. Key words and information about the author are provided in Azerbaijani, Russian and English languages. The office of the magazine has the right to ammend the information about the annotation and the author or to prepare its new version with the help of translator employed by the office. 

Compiling of information about the author

Information about the author consists of 100 words, which has to contain the below specified aspects:

 1. Your place of job and position occupied related
  to your creative interests have to be noted;
 2. Education, scientific degree (postgraduate, candidate
  for a degree, name of high educational school and name of subject);
 3. Achievements obtained by you within the last time
  (published works, lectures, conferences, concert performances)

  Information about the author will be published in the magazine.


 
Manner of writing of a reference

All scientific articles received by the magazine are submitted to the independent reviewer. Publication of the article is carried out by a review. The article is submitted to the specialist employed in the corresponding field of knowledge.

Writing of a reference is carried out anonymously. The reviewers are noticed about the fact that the material submitted to them for opinion is personal property of the author and the related information has not to be distributed. The reviews are sent to the reviewers without providing them about the author (his surname, place of job and position).

The reviewer provides information about the topicality of the article and its content and research field are conforming to the requirements of the modern time, positive and negative aspects and the purposeful of publication.

In the case of pieces of advices provided in the review in connection with amendments to be made in the article, the text of the review will be sent to the author for making of amendments or reject the reviewer’s notes soundly. If the article is subject of lots of amendments with the proposal of the reviewer, it will be sent repeatedly to the same reviewer.