"Musiqi Dünyası" Beynəlxalq Elmi Musiqi Jurnalı
"World of music" International Scientific Musical Journal
 ISSN-2219-8482
Редакционный совет
Порядок рецензирования статей Требования к оформлению научных статей Об издательстве Аннотации журнала Контакты

 

"Musiqi dünyası" № 3-4 (96/97) 2023

22.12.2023

Mündəricat / Content

Article №1;9208-9224 pages.
Mahirə QULIYEVA. Ələkbər Əsgərovun şəxsi arxivinin təsviri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №2;9225-9238 pages.
Нурбану ЖОЛДАСОВА. Кюи для сыбызғы и ҡурая: соотношение повествования и музыки
Abstract | Text html | Text PDF

Article №3;9239-9246 pages.
Aynur ŞİXİYEVA. Fikrət Əmirovun bəstəkarlıq və etnomusiqişünaslıq fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi
Abstract | Text html | Text PDF

Article №4;9047-9055 pages.
Lalə RƏFİBƏYLİ. Qəmbər Hüseynlinin uşaq mahnılarının musiqi dilinin xüsusiyyətləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №5;9056-9265 pages.
Рена МАМЕДОВА-САРАБСКАЯ. О формировании семантики музыкально-выразительных средств в контексте этнокультуры тюркоязычных народов
Abstract | Text html | Text PDF

Article №6;9266-9271 pages.
Sevinc RÜSTƏMOVA. Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılıq irsində muğam sənəti
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;9272-9282 pages.
Кенуль НАСИРОВА. Интертекстуальность в балете «Низами» Ф.Амирова
Text html | Text PDF

Article №8;9283-9291 pages.
Samaneh ARSALANİ. Urmiya sazının konstruktiv quruluşu və köklənməsi haqqında
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;9292-9305 pages.
Fərqanə CABBAROVA. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin təbliğində musiqi profilli muzeylərin rolu
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;9306-9313 pages.
Nərmin CƏBİYEVA. Əllərin sehri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №11;9314-9321 pages.
Vəfa ƏLİYEVA. Azərbaycanda fortepiano tədrisinin yaranması tarixindən
Abstract | Text html | Text PDF

Article №12;9322-9334 pages.
Aminə BABAYEVA. Azərbaycan milli rəqs sənətində Novruz mövzusunun tərənnümü
Abstract | Text html | Text PDF

Article №13;9335-9347 pages.
Təranə MƏMMƏDOVA. Azərbaycan caz musiqisində etno-caz istiqaməti və onun bəstəkar yaradıcılığında təzahürü
Abstract | Text html | Text PDF

Article №14;9348-9356 pages.
Cavad HƏSƏNOV. Etno - caz istiqaməti konteksində Arslan Növrəslinin yaradıcıllıq axtarışları
Abstract | Text html | Text PDF

Article №15;9357-9366 pages.
Lalə MUXTAROVA. Nikolay Rakovun violin və fortepiano üçün №2 sonatinasının (D-dur) ifaçılıq xüsusiyyətləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №16;9367-9375 pages.
Назым ПАДСАБЕК. О некоторых новых тенденциях в хоровой музыке современного Казахстана и Азербайджана
Text html | Text PDF"Musiqi dünyası" № 1 (54) 2013 / 15.03.2013

"Musiqi dünyası" № 2 (55) 2013 / 31.05.2013

"Musiqi dünyası" № 3 (56) 2013 / 15.09.2013

"Musiqi dünyası" № 4 (57) 2013 / 15.12.2013

"Musiqi dünyası" № 1 (58) 2014 / 15.03.2014

"Musiqi dünyası" № 2 (59) 2014 / 31.05.2014

"Musiqi dünyası" № 3 (60) 2014 / 15.09.2014

"Musiqi dünyası" № 4 (61) 2014 / 10.12.2014

"Musiqi dünyası" № 1 (62) 2015 / 10.07.2015

"Musiqi dünyası" № 2 (63) 2015 / 04.10.2015

"Musiqi dünyası" № 3 (64) 2015 / 18.12.2015

"Musiqi dünyası" № 4 (65) 2015 / 28.12.2015

"Musiqi dünyası" № 1 (66) 2016 / 18.06.2016

"Musiqi dünyası" № 2 (67) 2016 / 10.08.2016

"Musiqi dünyası" № 3-4 (68/69) 2016 / 30.11.2016

"Musiqi dünyası" № 1-2 (70/71) 2017 /10.06.2017

"Musiqi dünyası" № 3-4 (72/73) 2017 /27.12.2017

"Musiqi dünyası" № 1-2 (74/75) 2018 /14.05.2018

"Musiqi dünyası" № 3-4 (76/77) 2018 /21.10.2018

"Musiqi dünyası" № 1-2 (78/79) 2019 /25.06.2019

"Musiqi dünyası" № 3-4 (80/81) 2020 /27.11.2019

"Musiqi dünyası" № 1-2 (82/83) 2020 /24.09.2020

"Musiqi dünyası" № 3-4 (84/85) 2021 /23.12.2020


РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

     

Главный редактор и издатель

Тариель Мамедов (Азербайджан)
Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедры истории и теории азербайджанской народной музыки Бакинской Музыкальной Академии им.У.Гаджибейли

Редакция журнала

Октай Аббаскулиев (Азербайджан)
заслуженный деятель искусств, профессор Проректор по учебной части Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли

Гюльназ Абдуллазаде (Азербайджан)
заслуженный деятель искусств, доктор философских наук, профессор Проректор по науке Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли

Фирангиз Ализаде (Азербайджан)
народная артистка Азербайджана, председатель Союза композиторов Азербайджана, профессор Председатель правления Союза композиторов Азербайджана

Анна Амрахова (Россия)
доктор искусствоведения, профессор Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского, зав. Сектором связи с общественностью

Фархад Бадалбейли (Азербайджан)
Народный артист СССР, профессор, ректор Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли

Рамиз Зохрабов (Азербайджан)
народный артист Азербайджана, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Кафедра истории и теории азербайджанской народной музыки

Земфира Сафарова (Азербайджан)
заслуженный деятель искусств, заслуженный деятель науки Азербайджана, член-корреспондент Национальной Академии наук, доктор искусствоведения, профессор Заведующая отделом истории музыки Института Архитектуры и искусства Национальной Академии Наук Азербайджана

Александр Соколов (Россия)
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации доктор искусствоведения, профессор Ректор Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского

Алиева Фарах (Азербайджан)
доктор искусствоведения, профессор Ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства 

Виолетта Юнусова (Россия)
доктор искусствоведения, профессор Кафедра истории зарубежной музыки Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского

 

Редакторы

Эллада Гусейнова (Азербайджан)
доктор философских наук, доцент (Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусства)

Лейла Мамедова (Азербайджан)
доктор философских наук, доцент (Бакинская Музыкальная Академия им.У.Гаджибейли)

 


Арт директор

Алина Джангирова

 

Дизайнер-верстальщик журнала

Ирина Тишакова