Redaksiya heyəti
Editorial board
Jurnalın siyasəti
Journal's policy
Məqalənin tərtibat qaydaları
Publication requirements
Abstracts Müəlliflər haqqında məlumat
About the authors


JURNALIN SİYASƏTİ / JOURNAL'S POLİCİES

     

Jurnalda Azərbaycan, rus, türk və ingilis dillərində musiqişünaslıq, etnomusiqişünaslıq, musiqi mənbəşünaslığı, musiqi nəzəriyyəsi, musiqi kulturologiyası və musiqi pedaqogikasına dair məqalələr çap olunur. Jurnalın səhifələrində nəşr olunan məqalələrin növləri müxtəlifdir. Buraya orijinal elmi araşdırmalar, tədqiqat metodları haqda elmi bilgilər, resenziyalar daxildir.

Bu məqalələrdə həcm və forma baxımından ciddi ölçülərə əməl edilməli, onlar təcrübi sınağa və konstruktiv tənqidə dözümlü olmalıdır.

Məqalənin təqdim olunması və çap olunması arasında olan müddət 3 həftədən 3 aya qədərdir. Bütün məqalələr müstəqil rəyçiyə təqdim olunur. Çap xidmətləri pulludur.

Jurnalda dərc edilən materiallar istifadəçilərin ixtiyarına pulsuz təqdim olunur. Buraya daxil olan materialların oxumasına, skan edilməsinə, yayilmasına, məqalə mətnlərinin üzünün köçürülməsinə müəllif və nəşriyyata müraciət etmədən icazə verilir.

Jurnal RINS informasiya bazasına daxildir.
Jurnal Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində çap olunur.

Jurnal beynəlxalq statusa malikdir:
1) məqalələr Azərbaycan, rus, türk və ingilis dillərində çap olunur;
2) jurnalda yerli və xarici alimlərin məqalələri dərc olunur;
3) jurnalın redaksiya heyətinə yerli nümayəndələrlə yanaşı, xarici elm və təhsil müəssisələrinin nümayəndələri daxildir.

Jurnal rüblük dərc olunur (ildə 4 nömrə).

Jurnal müxtəlif elmi məktəb nümayəndələrinin simasında müəlliflər sırasının genişlənməsində maraqlıdır. Alim və mütəxəssislər əməkdaşlığa dəvət olunur.

 

 

  

 

 

 

 

 

The journal publishes articles in Azeri, Turkish, English and Russian languages in musicology, ethnomusicology, musical source studies, theory of music, musical culture and music pedagogy. The main types of publications are analytical reviews, original research, research methods, reviews.

The research statement should be exacting (quantitative) form available for experimental verification and constructive criticism.

The period from the submission of the article before publishing is from 3 weeks to 3 months. All articles are reviewed. The publication of articles in the journal is paid.

All the content of the journal is available for free for its users. It’s permitted to read, download, copy, distribute, print the full texts of articles of journals without prior permission from the publisher or author.

The journal is reviewed in the database RSCI.
The journal is published in Baku, Azerbaijan.

The journal is international:
1) publishes the articles in Azerbaijani, Turkish, Russian and English languages;
2) publishes  articles of the national and foreign scientists;
3) the members of the editorial Board represent foreign scientific and educational institutions;

The magazine is issued quarterly (4 issues per a year).

The editorial Board is interested in expansion of a range of authors, and the publication of the research of various scientific schools. We invite the specialists and scientists to cooperation.