Bu ilin yayında "Musiqi Dünyası" jurnalının redaktoru Anna Əmrahova Moskvaya,
yaradıcılıq ezamiyyətinə getmişdi. Bu səfərdən məqsəd - Moskvada yaşayıb yaradan musiqişünas xadimlərlə əlaqə yaratmaqdan və dövlətlərimizinin - istər Rusiyanın, istərsə də Azərbaycan ictimai-siyasi quruluşunun yeniləşməkdə olduğu son illər ərzində yaranmış informasiya vakuumunu (Azərbaycan Rusiya haqda, Rusiyada isə Azərbaycan haqqında informasiya vakuumunu) mümkün qədər aradan qaldırmaq üçün musiqişünaslıq elminin ən maraqlı yeniliklərini bizim jurnalın səhifələrində dərc etməyə hazır olduğumuzu bildirməkdən ibarət idi.

Ezamiyyət müddətində "Musiqi Dünyası" jurnalını populyarlaşdırmaq üçün müəyyən işlər görülmüşdür: Rusiyanın tanınmış musiqişünas alimləri və musiqi nəzəriyyəçiləri ilə Rusiya paytaxtının kitabxanalarında, jurnal redaksiyalarında, Rusiya Konservatoriyasında çoxsaylı görüşlərin iştirakçıları yeni nəşrə böyük maraq göstərdiklərini bildirmişlər.

A. Əmrahova öz həmkarları - moskvalı tələbələrin ən sevimli müəllimlərindən olan
Y. N. Xolopov, V. N. Xolopova, V. V. Meduşevski, İ. A. Barsova, S. İ. Savenko, V. S. Tsenova və bir sıra başqa tanınmış musiqişünaslarla görüşüb söhbət etmiş, müasir musiqişünaslığın ən aktual problemləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparmışdır.

Bəzən saatlarla davam edən bu söhbətlərdə moskvalı musiqişünaslar "Musiqi dünyası" jurnalı üçün müsahibə vermək barədə xahişimizi çox samimi qarşılamış, bu jurnalın səhifələrində məqalələr dərc etdirmək haqda təkliflərimizi məmnuniyyətlə qəbul etmişlər, Azərbaycan musiqisinin bugünkü vəziyyəti, bəstəkarlarımızın son illərdə yaratdığı yeni əsərlər, bizim musiqişünasların hazırda hansı problemlər üzərində işləmələri, Azərbaycan Opera teatrında hansı əsərlərin tamaşaya qoyulması barədə çoxsaylı suallar Azərbaycan musiqişünaslığının problemlərinə moskvalı həmkarlarımızın biganə olmadığını, bu problemlərə moskvaların səmimi marağını əks etdirirdi. Biz də, öz növbəmizdə, müasir musiqinin ən yeni istiqamətləri, musiqi sahəsində yeni üslub və ifadə vasitələri ilə maraqlandırdıq.

[ more... ]


Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz

S. Qarabağlı. İstedadlı, qayğıkeş pedaqoq

R. Əliyeva. İki dost, iki sənətkar

S. Qarabağlı. Üzeyir Hacıbəyov - publisist

A. Novruzov. Üzeyir Hacıbəyovun tarın not ifaçılığında rolu

Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqında
Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında plenum

L. Fərəcova. Yeni sayt İnternet səhifələrində

Açılmamış səhifələr
A. Hüseynova. Müslüm Maqomayevin həyatının son illəri məktubların aynasında

S. Fərəcov. Üzeyir Hacıbəyov və erməni sənətçilərinin "mədəni" təcavüzü

N. Əliyeva, F. Əliyeva. Azərbaycan baş orkestri
K. Şahverdiyev.

Rəşid Behbudov fenomeni (ardı)


L. Rzayeva. Fortepiano sənətinin tarixini vərəqləyərkən...

Musiqişünaslığın aktual problemləri
Redaksiyadan

S. Qasımova. Azər Rzayev

R. Zöhrabov. Vasif Adıgözəlov

Musiqi nəzəriyyəsi
N. Şəfiyeva. Üzeyir Hacıbəyovun Humayuna aid lad-nəzəri əsasları üzrə araşdırmalar

Ü. Talıbzadə. Qara Qarayev yaradıcılığında musiqilə mətnin qarşılıqlı əlaqəsi probleminə dair

G. Vəzirova. Ənənəvi muğam operası ənənələrinə yeni baxış

Portretlər
E. Abasova. Lyudmila Vladimirovna Karaqiçeva

S. Qasımova. Xəyyam Mirzəzadə

Poeziya və musiqi
M. Sədrayoğlu, M. Müctəhidzadə. Üzeyir bəy Hacıbəylinin vəfatı münasibətilə.

"İzhari - təəssüf"
Л.Карагичева. Случайность? Или след генетического кода.

Aşıqşünaslıq

C. Əliyev. Arazın o tayından soraqlar

Din və musiqi
S. Seyidova. Üzeyir Hacıbəyov və dini musiqi

L. Hüseynova. İslamda musiqi məfhumu

Ustadlarımızın xatirəsinə
H. Hacızadə. Qurbansız qalan tar

N. Məlikova. Gülağa Məmmədov - 75

Musiqi təhsili
K. Dadaşzadə. Bakı Musiqi Akademiyasının orta ixtisas musiqi Məktəb-Studiyası - 20

A. Rəcəbova. Azərbaycan dili, riyaziyyat və musiqi fənnləri arasında əlaqə imkanları

Z. Rəhimov. Musiqi ilkin tərbiyəverici amildir

Kulturoloji məsələlər
Q. Namazov. Birinci aratta-şummer epik mədəniyyəti

Ş. Hüseynov. Əhmədbəy Ağaoğlu və mədəniyyətin Şərq-Qərb problemi


Biblioqrafiya. Notoqrafiya
L. Pestalozza. La musica in URSS: cronaca di un viaqqio

A. Kərimli. Nəfəsli orkestr üçün repertuar

Diskoqrafiya
U. Prentis. (Böyük Britaniya, London). Şərqə qrammofon gəlir

Yeniliklərimiz
Yaradıcılıq...

İfaçılıq...

Görüşlər...Композитор большого таланта, видный азербайджанский деятель, Узеир Гаджибеков всю свою жизнь посвятил развитию азербайджанской музыкаль-ной культуры. Его ученики и последователи - азербайджанские композиторы - достойно занимают одно из видных мест в музыкальном искусстве. И в этом огроманая заслуга Узеира Гаджибекова.

Дмитрий Шостакович.

Azərbaycan opera sənətinin inkişafı, öz qьdrətli istedadını xalqa sərf etmiş Üzeyir Hacıbəyovun adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Üzeyir Hacıbəyov bütün yaxın Şərq aləmində ilk opera olan "Leyli və Məcnun", eləcə də ən yaxşı operalarından biri olan, Azərbaycan mədəniyyətinin gözəl incilərindən sayılan "Koroğlu"nun mьəllifidir. Gözəl bəstəkarımızın yaradıcılıq yolu heç bir zaman dinclik bilməyən, daim musiqi yaradıcılığının yüksəkliklərinə can atan, цz sənətkarlığını yorulmadan cilalandırmağa çalışan böyük bir istedadın inkişafını əks etdirən parlaq bir nümunədir.

Qara Qarayev.

Üzeyir bəy mənim fikrimdə elə ilk gцrьşьmьzdən mehriban, qayğıkeş, təvazökar bir insan kimi qalmışdır... O, məni özünə xas təmkinlə, zox mehriban bir mьnasibətlə qarşıladı. O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli mьnasibətini duydum. İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütьn varlığımla ona bağlandım.

Fikrət Əmirov.

[ more... ]

about magazine details